تبدیل سند دفترچه ای به تک برگی

در مورد تمام سندهای دفترچه ای قدیمی به خصوص ملک هایی که در سند آنها حدود اربعه به صورت حدی به حدی آورده شده است، تهیه نقشه یو تی ام UTM وضع موجود دقیق از ملک جهت صدور سند تک برگی الزامی می باشد.

تایید وضعیت ملک براساس حدود اربعه تثبیت شده با همسایگان و با تعیین تکلیف دیوارهای مشترک در زمان بازدید از ملک فقط و فقط باید توسط کارشناس رسمی دادگستری و نظام مهندسی امور ثبتی انجام شود.

مهر کارشناسان رسمی از رشته های دیگر و با تخصص های غیر از نقشه برداری- امور ثبتی مورد قبول ادارات ثبت نمی باشد.

همچنین در بسیاری موارد در صورتی که سند قدیمی (شاهنشاهی) باشد، گواهی تایید پلاک ثبتی سند ممهور به مهر کارشناس رسمی دادگستری – امور ثبتی نیز الزامی می باشد.

مهر کارشناسان رسمی از رشته های دیگر و با تخصص های غیر از نقشه برداری- امور ثبتی مورد قبول ادارات ثبت نمی باشد.

تکلیف تایید نقشه یو تی ام UTM ملک در محدوده تداخل دو اداره ثبت