روش ثبت سند املاک مجهول المالک

درقانون ثبت به املاکي که در موقع پلاک کوبی در ثبت عمومی در دفتر توزيع اظهار نامه به نام اشخاص معرفی گرديده ولی تاکنون از طرف مالک ويا قائم مقام قانونی وی در خواست ثبت آن به عمل نيامده باشد املاک مجهول المالک نامیده می شود و باتوجه به دفاتر توزيع اظهار نامه که در ادارات ثبت موجود ميباشد متصرفين اينگونه املاک می توانند با ارائه مدارک عادی خريداری نسبت به درخواست ثبت آنها اقدام نمايند.

متصرف پس از تهیه نقشه یو تی ام (UTM) از ملک ممهور به مهر نقشه بردار امور ثبتی کارشناس رسمی دادگستری / نظام مهندسی ، اصل نقشه و سی دی حاوی اطلاعات را به همراه مبایعه نامه / قولنامه به اداره ثبت مربوطه جهت ثبت ملک و درخواست سند تک برگی مراجعه می کند.

البته پس از قبول ثبت املاک مجهول المالک به منظور جلو گيری از تضييع حقوق افراد حقيقی يا حقوقی  شماره ومشخصات املاک،تحت عنوان آگهی نوبتی، چهار نوبت در سال (  اول مردادماه – اول آبان ماه –اول بهمن ماه و اول ارديبهشت ماه سال بعد ) برای اطلاع عموم آگهی می شود اشخاصی که برای خود حقی قائل هستند تا ۹۰ روز پس از انتشار آگهی نوبتی اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسليم نمايد و تا يکماه پس از تسليم  اعتراض نيز در دادگاه صالحه اقامه دعوی نمايد.

همچنین بخوانید: