ثبت سند املاک مجهول المالک

درقانون ثبت به املاکی که در موقع پلاک کوبی در ثبت عمومی در دفتر توزیع اظهار نامه به نام اشخاص معرفی گردیده ولی تاکنون از طرف مالک ویا قائم مقام قانونی وی در خواست ثبت آن به عمل نیامده باشد املاک مجهول المالک نامیده می شود و باتوجه به دفاتر توزیع اظهار نامه که در ادارات ثبت موجود میباشد متصرفین اینگونه املاک می توانند با ارائه مدارک عادی خریداری نسبت به درخواست ثبت آنها اقدام نمایند.

متصرف پس از تهیه نقشه یو تی ام (UTM) از ملک ممهور به مهر نقشه بردار امور ثبتی کارشناس رسمی دادگستری / نظام مهندسی ، اصل نقشه و سی دی حاوی اطلاعات را به همراه مبایعه نامه / قولنامه به اداره ثبت مربوطه جهت ثبت ملک و درخواست سند تک برگی مراجعه می کند.

البته پس از قبول ثبت املاک مجهول المالک به منظور جلو گیری از تضییع حقوق افراد حقیقی یا حقوقی  شماره ومشخصات املاک،تحت عنوان آگهی نوبتی، چهار نوبت در سال (  اول مردادماه – اول آبان ماه –اول بهمن ماه و اول اردیبهشت ماه سال بعد ) برای اطلاع عموم آگهی می شود اشخاصی که برای خود حقی قائل هستند تا ۹۰ روز پس از انتشار آگهی نوبتی اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسلیم نماید و تا یکماه پس از تسلیم  اعتراض نیز در دادگاه صالحه اقامه دعوی نماید.

خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی امور ثبتی: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹