خدمات امور ثبتی و سند

تبدیل سند منگوله دار قدیمی با حدود اربعه ی حدی به حدی به سند تک برگی

در مورد ملک هایی که در سند آنها حدود اربعه به صورت حدی به حدی آورده شده است، تهیه نقشه یو تی ام UTM وضع موجود دقیق از ملک جهت صدور سند تک برگی الزامی می باشد.

تایید وضعیت ملک براساس حدود اربعه تثبیت شده با همسایگان و با تعیین تکلیف دیوارهای مشترک در زمان بازدید از ملک فقط و فقط باید توسط کارشناس رسمی دادگستری و نظام مهندسی امور ثبتی انجام شود.

مهر کارشناسان رسمی از رشته های دیگر و با تخصص های غیر از نقشه برداری- امور ثبتی مورد قبول ادارات ثبت نمی باشد.

گروه کارشناسان رسمی امور ثبتی ما جهت بررسی اسناد و مدارک ملکی، بازدید/نقشه برداری از ملک و تهیه مستندات/نقشه های مورد نیاز اخذ سند تک برگی جهت ارائه به اداره ثبت مربوطه همه روزه در ساعات اداری آماده ارائه خدمات است.

خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی امور ثبتی: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

مغایرت سند با وضع موجود ملک

در‌‌ مواردی که وضع موجود ملک با سند مغایرت داشته باشد سه حالت مختلف داریم:

۱. طول های وضع موجود ملک با طولهای ذکر شده در حدود اربعه متفاوت است.

۲. مساحت وضع موجود ملک با مساحت مندرج در سند مغایرت دارد.

۳. هم طولها و هم مساحت ملک با حدود اربعه و مساحت ذکر شده در سند مغایرت دارد.

در شرایطی که طولهای وضع موجود ملک با حدود اربعه ذکر شده در سند مغایرت دارد اما مساحت با مساحت سندی هم خوانی دارد، سعی می کنیم اختلافات کم را نادیده بگیریم و تا حد امکان طولها را با آنچه در سند ذکر شده است منطبق کنیم.

در مواردی که با همان طولهای مندرج در سند ، مساحت متفاوتی به دست می آید دستور تصحیح سند می دهیم که مساحت ملک تصحیح شود.

در مواردی که هم طولها و هم مساحت با سند مغایرت دارد، علاوه بر تهیه نقشه وضع موجود ملک، سابقه ی ثبتی ملک نیز باید بررسی شود‌. به این معنی که نقشه های ثبتی قدیمی ملک استخراج شود و مشخص شود که آیا اشتباهی در صدور سند اولیه رخ داده بوده است یا اینکه این مغایرت به دلیل تجاوز به ملک های مجاور و به هم خوردن مرزها و مجاورت ها رخ داده است به طوری که حتی خود مالک از این وضعیت بی اطلاع است. در این مورد علاوه بر نقشه ی یو تی ام UTM خود ملک،  ملک های مجاور نیز باید برداشت نقشه برداری دقیق شوند تا مسئله کارشناسی شود.

در هر صورت تصمیم گیرنده برای وضعیت ملک از نظر سند صرفا در حیطه صلاحیت کارشناسان رسمی امور ثبتی دادگستری/نظام مهندسی است. نظر کارشناس به صورت نقشه ی یو تی ام UTM نهایی ممهور به مهر کارشناس رسمی امور ثبتی توسط مالک تحویل اداره ثبت مربوطه می شود. نظر کارشناس رسمی امور ثبتی بر نظر تمام کارشناسان ادارات ثبت و شهرداری ارجعیت دارد و ارگانهای ذیربط موظف به اعمال تصحیحات سندی طبق نقشه یو تی ام UTM ممهور شده ی کارشناس رسمی امور ثبتی هستند.

خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی امور ثبتی: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹