نقشه یو تی ام UTM برای سازمان منابع طبیعی

اگر زمینی دارای سابقه کشت و زرع نباشد جزء اراضی منابع طبیعی محسوب می شود. به همین دلیل تهیه نقشه یو تی ام UTM جهت تعیین موقعیت (مختصات) دقیق ملک و سپس بررسی سابقه کشاورزی در محدوده تعیین شده الزامی است.

جهت تهیه نقشه یو تی ام UTM با فرمت و دقت مورد تایید سازمان منابع طبیعی ممهور به مهر کارشناس رسمی نقشه برداری، گروه کارشناسان رسمی نقشه برداری ما اعلام آمادگی می نماید.

همچنین بخوانید: