تک برگ کردن سند دفترچه ای

​تک برگ کردن سند دفترچه ای منگوله دار دیر یا زود بایاد برای تمام سندهای دفترچه ای منگوله دار از جمله سندهای قدیمی شاهنشاهی اتفاق بیفتد. تحویل نقشه یو تی ام تبدیل سند دفترچه ای منگوله دار به تک برگی در همان ابتدای کار موقع تشکیل پرونده الزامی است.

یکی از مواردی که تک برگ کردن سند دفترچه ای منگوله دار اجتناب ناپذیر است هنگامی است که باید انتقال سند انجام شود. طبق قوانین جدید باید سندهای دفترچه ای منگوله دار قدیمی هنگام انتقال سند به سند تک برگ تبدیل شوند بطوریکه تمام مشکلات فنی و حقوقی سند دفترچه ای منگوله دار در پروسه تبدیل به سند تک برگی برطرف شود. 

یکی از مشکلات رایج سندهای دفترچه ای منگوله دار قدیمی مشکل اضافه مساحت است. یعنی مساحت وضع موجود ملک از مساحت مندرج در سند بزرگتر است که این اضافه مساحت می تواند ناشی از اضافه طول یا اضافه عرض و یا به دلیل عدم دقت در محاسبه مساحت در گذشته باشد که کاملا منطقی است چون نرم افزارهای محاسبه مساحت به شکل امروزی وجود نداشته است.

به نقشه ای که طول و عرض و مساحت وضع موجود ملک را نشان می دهد نقشه یو تی ام UTM وضع موجود ملک گفته می شود.

بنابراین تهیه نقشه یو تی ام UTM ملک توسط نقشه بردار کارشناس رسمی از الزامات تشکیل پرونده برای تبدیل سند دفترچه ای به سند تک برگی است.

نقشه یو تی ام برای تک برگ کردن سند

اگر وضع موجود ملک کاملا با سند برابر باشد که بدون مشکل سند دفترچه ای منگوله دار به سند تک برگی تبدیل می شود.

اما اگر وضع موجود ملک از نظر طول و عرض و مساحت با سند منطبق نباشد باید همه ابهامات برطرف شود و گرنه سند تک برگ صادر نمی شود.

شاید در وهله اول از اینکه مساحت ملک شما بزرگتر از مساحت سندی اش است خوشحال شوید اما باید بگوییم این مسئله از نظر حقوقی بسیار پیچیده است و متاسفانه دچار مشکل ثبتی می شوید.

از دید حقوقی وقتی ملک شما اضافه مساحت دارد در وهله اول مشکوک به تجاوز به ملک مجاور می شود که تازمانی که رفع اتهام نشود نمی تواند هیچ گونه ساخت و ساز و یا انتقال سندی انجام شود. در واقع هدف نقشه یو تی ام تبدیل سند دفترچه ای منگوله دار به تک برگی نیز همین است.

در گذشته بدون توجه به اختلاف مساحت سندی با وضع موجود ملک انتقال سند انجام می شد و بنابراین مشکلات حقوقی و فنی سند از مالکی به مالک دیگر انتقال می یافت بدون اینکه اهرم فشاری برای حل مشکلات حقوقی و فنی سند وجود داشته باشد.

اما امروزه با تصویب اجرای طرح کاداستر کشوری، همه سندهای دفترچه ای قدیمی ملزم به تبدیل به سند تک برگی برای انجام هرگونه نقل و انتقال سندی هستند. در غیر اینصورت امکان معامله ملک و انتقال سند وجود ندارد.

مشکلات تک برگ کردن سند

تک برگ کردن سند دفترچه ای منگوله دار خود مستلزم رفع تمام مشکلات حقوقی و فنی سند است بطوریکه می توان گفت سند تک برگ بهترین نوع سند است چون تمام مشکلات سندی هنگام تدوین سند تک برگ و با تهیه نقشه یو تی ام تک برگ کردن سند دفترچه ای منگوله دار حل شده است.

اضافه مساحت به طور کلی از سه جا ناشی می شود:

  1. طول وضع موجود از طول مندرج در سند بزرگتر است
  2. عرض وضع موجود از عرض مندرج در سند بزرگتر است
  3. طول و عرض وضع موجود با طول و عرض سندی برابر است اما مساحت هندسی ملک از مساحت مندرج در سند بزرگتر است

در صورتی که طول وضع موجود از طول مندرج در سند بزگتر باشد باید اثبات شود که ملک این اضافه طول را از تجاوز به گذر و یا تجاوز به طول ملک پشتی بدست نیاورده است.

یعنی عرض گذر وضع موجود باید با عرض گذر مندرج در سند برابر یا بزرگتر باشد و همچنین ملک پشتی بدون کاستی طول مندرج در سند خود را داشته باشد و همچنین گذر ملک پشتی عرض مندرج در سند را تامین کرده باشد.

یعنی یک بررسی کامل به صورت طولی باید توسط نقشه بردار کارشناس رسمی انجام شود تا نقشه بردار کارشناس رسمی به این اطمینان برسد که اضافه طول ملک مذکور ، حق خود ملک است نه حاصل تجاوز به حریم ملک دیگر یا تجاوز به حریم گذرها.

حاصل بررسی های کارشناسی نقشه برداری و امور ثبتی، نقشه یو تی ام UTM گواهی اضافه طول و اختلاف مساحت است که باید ممهور به مهر نقشه بردار کارشناس رسمی شود در غیر اینصورت فاقد اعتبار است.

برای مطالعه در مورد مفهوم نقشه یو تی ام بر روی لینک زیر کلیک کنید:

نقشه یو تی ام چیست ؟

در زیر نمونه نقشه یو تی ام UTM گواهی اضافه طول و اختلاف مساحت سندی با وضع موجود آورده شده است.

نقشه کادر یا نقشه بلوکی

در صورتی که عرض وضع موجود از عرض مندرج در سند بزرگتر باشد می توان گفت ملک در دردسر بزرگی قرار دارد. چون باید عرض تمام ملک های متصل به هم از سمت شرقی و غربی ملک مورد نظر بررسی شود تا اطمینان حاصل شود که اضافه عرض ملک مورد نظر  حاصل تجاوز به حریم ملک های مجاور شرقی و غربی نیست.

این کار یکی از دشوارترین کارهای نقشه برداری است که به عملیات تهیه نقشه کادر یا نقشه بلوکی معروف است که نه تنها به تخصص و تجربه فوق العاده ای نیاز دارد بلکه نقشه بردار کارشناس رسمی باید دسترسی به سند ملک های مجاور نیز داشته باشد که بتواند عرض وضع موجود انها را با عرض سندی شان مقایسه کند و تایید کند که همه ملک ها از سر گذر تا انتهای گذر عرضی که حق شان بوده است دارند و کم و کسری ندارند.

به این ترتیب می توان گواهی کرد که اضافه عرض اتفاق افتاده در ملک مورد نظر حق ذاتی ملک است نه حاصل تجاور به حریم ملک های مجاور.

حاصل بررسی های کارشناسی نقشه برداری و امور ثبتی، نقشه یو تی ام UTM کادر یا نقشه برداری بلوکی مساحت است که باید ممهور به مهر نقشه بردار کارشناس رسمی شود در غیر اینصورت فاقد اعتبار است.

در زیر نمونه نقشه یو تی ام UTM کادر جهت گواهی اضافه عرض و اختلاف مساحت سندی با وضع موجود آورده شده است.

نقشه یو تی ام کادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

بهترین و آسان ترین حالت زمانی است که طول و عرض وضع موجود ملک با طول و عرض مندرج در سند برابر است اما مساحت محاسباتی ملک از مساحت مندرج در سند بزرگتر است. دلیل این اتفاق این است که در گذشته نرم افزارهای دقیق برای محاسبه مساحت وجود نداشته است و بنابراین کاملا منطقی و قابل قبول است که مساحت محاسباتی با نرم افزارها و دستگاه های دقیق امروزی با مساحت مندرج در سند فرق داشته باشد.

بنابراین مشکل فقط مشکل فنی است و ملک مسئله حقوقی با ملک های مجاور به دلیل تجاوز احتمالی به حریم ملک های مجاور یا حریم گذر ندارد.

در زیر نمونه نقشه یو تی ام UTM وضع موجود و سندی و اختلاف مساحت سندی با وضع موجود آورده شده است.

نقشه یو تی ام ملک پس از اجرای طرح شهرداری نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام ملک پس از اجرای طرح شهرداری نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

گاهی نیز تلفیقی از اضافه طول و اضافه عرض و اضافه مساحت وجود دارد که در این صورت نقشه بردار کارشناس رسمی امور ثبتی باید بدون هیچ گونه اظهار نظری صرفا هر دو عدد وضع موجود و سندی را در مورد طول ها و مساحت ملک در نقشه درج کند تا اداره ثبت راسا در مورد این کیس تصمیم گیری کند.

در زیر نمونه نقشه یو تی ام UTM وضع موجود و سندی و اختلاف  سند با وضع موجود در طول ها و عرض ها و مساحت آورده شده است.

نقشه یو تی ام ملک کلنگی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام ملک کلنگی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

البته لازم باه تاکید است که اگر اختلاف طول سندی با وضع موجود ملک به دلیل عقب نشینی و یا تعریض گذر باشد دیگر بررسی ملک های مجاور مطرح نمی شود.

بلکه کافی است طول سندی و طول وضع موجود ملک و همچنین عرض گذر مندرج در سند و عرض گذر وضع موجود ملک بر روی نقشه آورده شود و گواهی شود که اختلاف مساحت وضع موجود ملک با مساحت سندی به دلیل تعریض گذر است تا شهرداری نسبت به مساحتی که از ملک در گذر افتاده است امتیازاتی مانند اضافه تراکم به ملک مورد نظر ارائه دهد.

در زیر نمونه نقشه یو تی ام UTM وضع موجود و سندی و اختلاف طول سند با وضع موجود به دلیل تعریض گذر آورده شده است بطوریکه اختلاف مساحت سندی با مساحت موجود محاسبه و در نقشه درج شده است.

نقشه یو تی ام تعریض گذر برای شهرداری نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام تعریض گذر جهت مشخص شدن مساحتی از ملک که در گذر شهرداری افتاده است نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

بنابراین با توجه به شرایط ملک باید نقشه یو تی ام UTM کاملا متناسب با وضعیت ملک تهیه و به اداره ثبت یا شهرداری ارائه شود.

نقشه یو تی ام برای تک برگ کردن سند اجباری است؟ 

در مورد تمام سندهای دفترچه ای قدیمی به خصوص ملک هایی که در سند آنها حدود اربعه به صورت حدی به حدی آورده شده است، تهیه نقشه یو تی ام UTM وضع موجود دقیق از ملک جهت صدور سند تک برگی الزامی می باشد.

تایید وضعیت ملک براساس حدود اربعه تثبیت شده با همسایگان و با تعیین تکلیف دیوارهای مشترک در زمان بازدید از ملک فقط و فقط باید توسط کارشناس رسمی دادگستری و نظام مهندسی امور ثبتی انجام شود.

مهر کارشناسان رسمی از رشته های دیگر و با تخصص های غیر از نقشه برداری- امور ثبتی مورد قبول ادارات ثبت نمی باشد.

همچنین در بسیاری موارد در صورتی که سند قدیمی (شاهنشاهی) باشد، گواهی تایید پلاک ثبتی سند ممهور به مهر کارشناس رسمی دادگستری – امور ثبتی نیز الزامی می باشد.

مهر کارشناسان رسمی از رشته های دیگر و با تخصص های غیر از نقشه برداری- امور ثبتی مورد قبول ادارات ثبت نمی باشد.

در صورتی که ملک به صورت زمین خالی بدون دیوار کشی باشد باید نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی تهیه شود بطوریکه دیگر نقشه برداری زمینی مناسبش نیست بلکه باید مختصات دقیق چهارگوشه ملک از بانک اطلاعات ثبتی و بر اساس نقشه ثبتی منطقه تعیین و بر روی نقشه دو هزارم منطقه یا نقشه هوایی و یا عکس هوایی منطقه با دقت مورد تایید اداهر ثبت جانمایی شود.

برای مطالعه بیشتر بر روی لینک زیر کلیک کنید:

تکلیف تایید نقشه یو تی ام UTM ملک در محدوده تداخل دو اداره ثبت

برای تهیه انواع نقشه یو تی ام UTM ممهور به مهر نقشه بردار کارشناس رسمی دادگستری – امور ثبتی همه روزه در ساعات اداری تماس بگیرید و مشاوره رایگان دریافت کنید و یا در واتساپ با ما در ارتباط باشید.

نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹ ( تلفن همراه و واتساپ)

وب سایت رسمی : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.
واتساپ
تماس تلفنی
error: Content is protected !!