پیدا کردن پلاک ثبتی روی نقشه

عملیات جانمایی ملک به پروسه ای گفته می شود که موقعیت ملک بر اساس شماره پلاک ثبتی اصلی و فرعی مندرج در سند و توضیحات تکمیلی شامل حدود اربعه، شماره پلاک ثبتی ملک های مجاور ، عرض معبرهای مجاور و غیره، استخراج شده و به صورت نقشه یو تی ام UTM ممهور به مهر کارشناس رسمی امور ثبتی آماده تحویل به اداره ثبت مربوطه می شود. در مرحله ی بعدی مختصات ملک بر روی زمین میخ کوبی می شود تا حدود ملک برای فنس و دیوار کشی تعیین گردد.

عملیات معکوس جانمایی پلاک ثبتی نیز مورد تقاضای بسیاری از مالکین است (البته کمتر از عملیان مستقیم جانمایی). به این ترتیب که جای دقیق ملک مشخص و ملک تحت تصرف مالک است اما اسناد آن به دلایلی مفقود شده است. بنابراین مالک پلاک ثبتی ملک را نمی داند. این در حالی است که ملک قبلا سند داشته است و شماره پلاک اصلی و فرعی گرفته است و از نظر مالکیتی ملک به نام مالک است اما سند مفقود شده است.

بنابراین برای درخواست صدور سند المثنی مالک ملزم به تهیه نقشه یو تی ام UTM موقعیت دقیق ملک به اضافه درج شدن اطلاعات مربوط به شماره پلاک ثبتی ملک و حدود اربعه آن بر روی نقشه است.

در این روش ابتدا کارشناس در محل ملک با دستگاههای دقیق نقشه برداری، از ملک نقشه برداری می کند تا موقعیت و ابعاد و مساحت دقیق ملک به دست آید و سپس از بانک اطلاعات ثبتی حاوی نقشه های ثبتی، پلاک ثبتی متعلق به آن ملک استخراج می گردد.

در صورتیکه متقاضی نیاز به نقشه نداشته باشد و اعلام شفاهی پلاک ثبتی را درخواست کند کافی است که لوکیشن مل را برای ما ارسال کند:

برای ارسال لوکیشن ملک می توانید از اپلیکیشن های گوشی موبایل و یا گوگل مپ استفاده کنید:

اگربه کار با سایت تهران من آشنایی داشته باشید می توانید براحتی مختصات جغرافیایی و مختصات یو تی ام UTMملک را برای ما اسکرین شات بگیرید و ارسال کنید:

مختصات جغرافیایی و مختصات یو تی ام UTMملک

فرق جانمایی پلاک ثبتی با تعیین پلاک ثبتی

برای رسیدن به پلاک ثبتی اصلی و فرعی یک قطعه زمین که محل آن را روی زمین می دانیم و محصور است و ملکی در آن بنا شده است می بایست ابتدا مختصات جغرافیایی یو تی ام آن را بدست آورد که این کار با استفاده از ابزار دقیق نقشه برداری امکان پذیر است.

سپس باید این مختصات ها را به نقشه یو تی ام وضع موجود تبدیل نمود و حدود اربعه و ابعاد و مساحت ملک را تعیین نمود که در اصطلاح به این نقشه یو تی ام وضع موجود می گویند .

سپس پلاک های ثبتی و نقشه های ثبتی آن منطقه را کنار هم موزائیک نمود و سیستم مختصات نقشه های ثبتی قدیمی را به سیستم یو تی ام تبدیل نمود.

پس از این تبدیل به دلیل یکی شدن سیستم مختصات ملک و نقشه ثبتی مشخص می شود که چه پلاک یا پلاک های اصلی و فرعی مربوط به لوکیشن ملک مورد نظر ما می گردد. یا به عبارتی ملک مورد نظر روی چه پلاک ثبتی می افتد.

در پاراگراف قبلی توضیح داده شد که تعیین پلاک ثبتی ملک بر اساس لوکیشن چگونه انجام می شود. اکنون در نظر بگیرید که پلاک ثبتی را داریم اما لوکیشن ملک را نداریم. این عملیات دقیقا معکوس عملیات تعیین پلاک ثبتی است.

در حالتی که سند مالکیت دفترچه ای ملک موجود است ابتدا می بایست با استفاده از ژئو رفرنس کردن نقشه های قدیمی ثبتی در یک سیستم مختصات یکسان که در ایران سیستم مختصات یو تی ام است ، پلاک های اصلی منطقه مورد نظر را بهص ورت موزاییک شده کنار هم بچینیم و بعد بر اساس نقشه تفکیکی پلاک ثبتی اصلی مورد نظر، پلاک های فرعی را چیدمان کنیم.

به این ترتیب از پلاک های بزرگتر به طرف پلاک های کوچکتر برویم  تا به پلاک فرعی مندرج در سند برسیم و با چک نمودن مجاورین شمالی شرقی جنوبی غربی قید شده در سند از صحت جانمایی ملک مطمئن می شویم.

نمونه نقشه تعیین پلاک اصلی و فرعی

نمونه نقشه یو تی ام UTM پلاک اصلی و فرعی ملک برای تایید اصالت سند دفترچه ای از نظر پلاک اصلی و فرعی مندرج در سند دفترچه ای قدیمی (سند شاهنشاهی)

نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی مادر و پلاک های فرعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی امور ثبتی 09126140339
نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی مادر و پلاک های فرعی مفروز و مجزی شده از پلاک ثبتی مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

استاندارد نقشه یو تی ام UTM ملک مشاعی دارای سند مشاعی به این صورت است که هم موقعیت خود ملک و هم موقعیت ملک مادر در نقشه مشخص می شود بطوریکه ملک مشاعی داخل محدوده ملک مادر قرار گرفته است و مشخص است که در کدام سمت ملک مادر واقع شده است:

نقشه یو تی ام مشاعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی امور ثبتی 09126140339
نقشه یو تی ام مشاعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

جانمایی ملک در سیستم مختصات یو تی ام UTM بر روی عکس هوایی برای تعیین تکلیف سندهایی که اراضی ملی شده اند روشی است که برای اثبات سابقه احیا بکار می رود تا بدین وسیله بتوان زمینی که موات اعلام شده است و جزو اراضی ملی قرار گرفته است را به مستثنیات تبدیل کرد و از منابع طبیعی باز پس گرفته شود: 

جانمایی پلاک ثبتی روی عکس هوایی نقشه بردار خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی امور ثبتی 09126140339
جانمایی پلاک ثبتی روی عکس هوایی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

لذا در صورتی که مالک سند رسمی را در دست داشته باشد اما موقعیت دقیق ملک را نداند، ابتدا کارشناسان رسمی امور ثبتی موقعیت دقیق ملک را از بانک اطلاعات ثبتی از طریق انجام عملیات جانمایی پلاک ثبتی استخراج می کنند و سپس نقشه یو تی ام جانمایی ملک را تهیه و ممهور می کنند. این نقشه یک مدرک مستدل و محکم و رسمی برای تامین دلیل اقدامات بعدی در مورد ملک است.

نقشه ثبتی اساس انجام کار

نقشه ثبتی اساس کار جانمایی پلاک ثبتی و یا تعیین پلاک ثبتی هر ملکی است. قبل از هر اقدامی ابتدا باید جهت یافتن حدود تقریبی ملک با توجه به پلاک آن در بین سایر قطعات تفکیک شده از زمین مادر، نقشه ثبتی محدوده ملک موجود باشد. بدون نقفشه ثبتی در واقع انجام کار غیر ممکن است!

برخی از مالکین نقشه ثبتی منطقه ملک خود را در بین اسناد و مدارک قدیمی مرتبط با ملک دارند که باید این نقشه را به اضافه اصل سند دفترچه ای به نقشه بردار کارشناس رسمی امور ثبتی تحویل دهند تا نقشه بردار اقدام به پیاده کردن ملک بر روی زمین نماید.

اگر مالک نقشه ثبتی محدوده ملک را نداشته باشد، این کارشناس است که باید در بانک اطلاعاتی خود نقشه ثبتی را داشته باشد. در غیر اینصورت راهی جز درخواست نقشه ثبتی از اداره ثبت مربوطه نمی ماند که معمولا هم همکاری نمی شود چون پرونده ها در بایگانی اداره ثبتی بسیار پیچیده و نامنظم هستند بطوریکه شاید هفته ها وقت لازم باشد تا متصدی بایگانی در اداره ثبت بتواند نقشه ای را از داخل آن همه پرونده پیدا کند. لذا باید خوش شانس باشید اگر نقشه بردار کارشناس امور ثبتی ایی را پیدا کنید که نقشه ثبتی منطقه مورد را در بانک اطلاعات شخصی خود دارد.

این نوید را به شما می دهیم که با حدود ۲۰ سال سابقه کار ثبتی، گروه کارشناس یما از قوی ترین بانک اطلاعات ثبتی برخوردار است بطوریکه گاهی کارشناس اداره ثبت پس از دریافت نقشه های یو تی ام ما از مشتری درخواست می کند که یک کپی از نقشه ثبتی را از ما بگیرند و تحویل اداره ثبت دهند تا آنها هم داشته باشند.

نقشه ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نقشه بردار در این مرحله با استفاده از دوربین نقشه برداری و سایر وسایل و تجهیزات نقشه برداری با توجه به عوارض طبیعی و مصنوعی موجود در محدوده پلاک مورد نظر، حدود ثبتی پلاک مورد نظر را طبق طولهای مندرج در نقشه پلاک ثبتی بر روی زمین جانمایی و پیاده می نماید.

نقشه یو تی ام utm دوهزارم 2000 نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام utm دوهزارم ۲۰۰۰ نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

پس از مشخص شدن دقیق محدوده ملک یا زمین، نقشه بردار اقدام به نقشه برداری محدوده ملک پیاده شده شامل عوارض طبیعی و مصنوعی دور و بر آن مانند تیر برق ، جوی آب و .. جهت تهیه نقشه در سیستم مختصات  UTM یو تی ام می کند.

نقشه یو تی ام utm دوهزارم 2000
نقشه یو تی ام utm دوهزارم ۲۰۰۰ نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

پلات و ممهور کردن نقشه توسط نقشه بردار رسمی امور ثبتی برای تحویل به اداره ثبت مربوطه الزامی است.

به این ترتیب نقشه دفترچه ای قدیمی (سند اربعه) ملک بر اساس پلاک ثبتی، تبدیل به نقشه دقیق در سیستم مختصات UTM   یو تی ام می گردد که در آن مکان دقیق ملک بر روی زمین با حد و مرز دقیق و مساحت دقیق توسط کارشناس رسمی امور ثبتی تایید گردیده است و همچنین مالک موقعیت ملک خود را بر روی زمین جهت بازدید کارشناس اداره ثبت پی کنی یا دیوار کشی می کند.

نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی حکم سند جدید برای ملک یا زمین را دارد که جهت هرگونه معامله و یا فعالیت عمرانی اعم از ساخت و ساز، تغییر کاربری و .. به عنوان مبنا قابل استناد و استفاده می باشد. سند دفترچه ای بدون نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی، ارزش فنی ندارد.

اما سند دفترچه ای به انضمام نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی یک پکیج کامل هم از نظر حقوقی و هم از نظر فنی مهندسی است. به همین جهت است که اخیرا در تمام ارگانهای مرتبط به امور ملک و اراضی, مانند ادارات ثبت و شهرداری ها و سازمان زمین شهری و جهاد کشاورزی و غیره, ارائه نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی ملک جهت تشکیل پرونده الزامی است.

نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی مادر و پلاک های فرعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی امور ثبتی 09126140339
نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی مادر و پلاک های فرعی مفروز و مجزی شده از پلاک ثبتی مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

در این ادارت صرفا مهر نقشه بردار کارشناس رسمی دادگستری- امور ثبتی مورد قبول است. رشته های دیگر مانند راه و ساختمان یا عمران صلاحیت تایید نقشه یو تی ام UTM را ندارند و مهر آنها مورد قبول ارگانها و سازمانها نمی باشد.

ضمناً با توجه به نوع سند و شرایط ملک، نقشه های تهیه شده توسط نقشه برداران رسمی سازمان نظام مهندسی ما، در صورت درخواست متقاضی و طبق دستور اداره ثبت مربوطه، ممهور به مهر کارشناس رسمی دادگستری و یا امور ثبتی با مناسب ترین قیمت می گردد. 

متقاضیان محترم خدمات نقشه برداری در امور ملک و زمین می توانند جهت درخواست بررسی سند ملک خود و اخذ مشاوره با ما تماس بگیرند.

جهت استفاده از خدمات نقشه برداری تهیه نقشه یو تی ام UTM پلاک ثبتی و حدود اربعه ی ملک جهت تحویل به اداره ثبت و درخواست سند تک برگی می توانید همه روزه در ساعت اداری تماس بگیرید.برای مطالعه بیشتر بر روی لینک زیر کایک کنید:

نقشه بردار خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی امور ثبتی 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی امور ثبتی ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.
واتساپ
تماس تلفنی
error: Content is protected !!