ارائه نمونه نقشه یو تی ام UTM

مشخصه اصلی یک نقشه یو تی ام UTM درج جدول مختصات یو تی ام UTM گوشه های ملک است به طوری که برای اکثر ملک ها که مستطیلی شکل هستند این جدول باید شامل چهار سطر و در هر سطر مختصات یکی از گوشه ها با ذکر نام آن به لاتین است.

نمونه نقشه یو تی ام UTM خانم مهندس آبکار نقشه بردار کارشناس رسمی ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

برای ملک های با گوشه های بیشتر نیز باید دقیقا به تعداد گوشه ها (شکست های ملک) در جدول مختصات یو تی ام UTM سطر داشته باشیم.


نمونه نقشه یو تی ام UTM خانم مهندس آبکار نقشه بردار کارشناس رسمی ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

برای ملک های با شکل نامنظم (شکستهای بیشمار) نیز باید تا حد امکان مختصات یو تی ام UTM در جدول مختصات درج شود به طوری که در صورت ترسیم ملک از روی جدول مختصات یو تی ام UTM آن بتوان به تقریب خوبی از پلیگون ملک دست یافت.


نمونه نقشه یو تی ام UTM خانم مهندس آبکار نقشه بردار کارشناس رسمی ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

به طور استاندارد نامگذاری گوشه های ملک از شمال غرب ملک و با حرف لاتین A شروع می شود برای ملک های چهرگوشه حروف A , B , C , D مندرج در جدول مختصات یو تی ام UTM نشاندهنده مختصات یو تی ام UTM هر گوشه در سطرهای مجزا می باشند.

 در مورد زمینهای با گوشه های بیشتر نیز به این حروف به ترتیب اضافه می شود E , F , G …… که هر یک از این حروف بر روی نقشه بر روی گوشه (شکست) مربوطه درج شده اند.

در صورت نقص در هر یک از موارد ذکر شده، نقشه یو تی ام UTM اساسا فاقد اعتبار می باشد. مثلا اگر گوشه های ملک طبق توضیحی که داده شد با حروف لاتین A B C D علامت گذاری شده باشند اما نقشه فاقد جدول مختصات UTM باشد. و یا اگر نقشه جدول یو تی ام UTM داشته باشد اما نام گوشه ها بر روی ملک علامت گذاری نشده باشند. و یا نقشه فقط موقعیت ملک را روی نقشه تهران نشان دهد اما فاقد نامگذاری گوشه ها و جدول مختصات یو تی ام UTM باشد، این نقشه یو تی ام UTM فاقد اعتبار است.

خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی امور ثبتی: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹