نقشه دو خطی وضع موجود و سند

مغایرت سند با ملک موضوعی است که معمولا هنگام اخذ جواز ساخت از شهرداری مطرح می شود. وقتی کارشناس شهرداری برای مترکشی ملک به محل ملک مراجعه می کند در واقع طولهای وضع موجود ملک را در چهار جهت اصلی شمال شرق غرب و جنوب با متر اندازه گیری می کند و سپس با طولهای مندرج در سند مالکیت متقاضی تطبیق می دهد تا به صورت کلی وضعیت ملک را از نظر اختلاف مساحت وضع موجود با سند بررسی کند.

یکی از مدارک تشکیل پرونده جواز ساخت در شهرداری نقشه یو تی ام UTM وضع موجود ملک است که کارشناسان شهرداری از اصطلاح نقشه یو تی ام UTM دو هزارم ۲۰۰۰/۱ به کار می برند و به این منظور است که تطبیق یا مغایرت ملک با سند بررسی شود.

به این معنی که نقشه وضع موجود ملک در سیستم مختصات جهانی یو تی ام UTM باید روی نقشه دو هزارم تهران جانمایی شود که علاوه بر طولها در چهار جهت و مساحت دقیق ملک، موقعیت ملک نیز در تهران در نقشه دیده شود.

به این ترتیب علاوه بر خود ملک، نام خیابانهای اصلی اطراف ملک، کوچه ها و هر عارضه شاخصی که در محدوده ملک وجود دارد که نقشه را گویا کند در نقشه آورده می شود.

اما اگر مشکل مغایرت ملک با سند وجود داشته باشد کارشناس شهرداری اصطلاح نقشه دو خطی را به کار می برد، به معنای نقشه یو تی ام UTM ملک روی نقشه دو هزارم (۲۰۰۰-۱) تهران به طوری که هم طولهای وضع موجود ملک و هم ابعاد سندی ملک  روی هم بیفتد و هر دو در نقشه آورده شوند.

خطوط مربوط به وضع موجود ملک با یک رنگ و خطوط مربوط به ابعاد سندی ملک با رنگی دیگر بر روی هم روی نقشه می افتند تا کارشناس تطابق یا مغایرت ملک با سند را ببیند. به همین دلیل به این نوع نقشه ها اصطلاحا ” نقشه دو خطی ” گفته می شود.

بنابراین واضح است که نقشه دو خطی یک مرحله کار بیشتر از صرفا نقشه وضع موجود ملک دارد. و آن بررسی سند مالکیت ملک و پیاده کردن ابعاد آن روی نقشه است. سند ملک ممکن است سند قدیمی دفترچه ای باشد و یا سند تک برگی باشد.

اگر سند تک برگی باشد و ابعاد و مساحت مندرج در سند با طولها و مساحت واقعی وضع موجود ملک مطابقت داشته باشد، خطوط وضع موجو ملک بر روی خطوط وضعیت سندی ملک منطبق می شوند و مشکلی وجود ندارد.

نقشه یو تی ام utm دوهزارم 2000 نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام utm دوهزارم ۲۰۰۰
نقشه یو تی ام استاندارد نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام استاندارد نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام دوهزارم شهرداری نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام دوهزارم شهرداری نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

اگر سند تک برگی باشد و ابعاد سندی با طولهای واقعی وضع موجود ملک منطبق و هم اندازه باشند اما مساحت مندرج در سند با مساحت واقعی وضع موجود ملک مغایرت داشته باشد، باید نقشه یو تی ام UTM تهیه شده از ملک به اضافه سند تک برگی به اداره ثبت مربوطه جهت تصحیح سند ارائه و تشکیل پرونده شود.

در زیر نمونه ای از نقشه دو خطی که طولهای سندی با طولهای وضع موجود برابر است اما مساحت بدست آمده از این طولها با مساحت محاسباتی در سند مغایرت دارد آورده شده است. نقشه بردار خانم مهندس آبکار.

نقشه یو تی ام ملک کلنگی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام ملک کلنگی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام وضع موجود ملک پس اجرای پخ نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام وضع موجود ملک پس اجرای پخ نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام ملک پس از اجرای طرح شهرداری نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام وضع موجود ملک پس اجرای پخ نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

اگر سند تک برگی باشد و هم ابعاد سندی با طولهای واقعی زمین مغایر باشند و هم بالطبع مساحت واقعی وضع موجود ملک با مساحت سندی فرق داشته باشد، ملک مشمول پروسه تصحیح سند می شود اما تصحیح سند در این مورد به سادگی تصحیح سند در حالت قبلی نیست.

نقشه یو تی ام اختلاف طول سندی با طول وضع موحود ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام اختلاف طول سندی با طول وضع موحود ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام دوخطی مغایرت طولهای سندی و طولهای وضع موجود نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام دوخطی مغایرت طولهای سندی و طولهای وضع موجود نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

روال و پیچیدگی کار بستگی به موارد زیادی دارد که مثلا آیا مساحت واقعی وضع موجود کوچکتر از مساحت سندی است یا بزرگتر؟ آیا بر ملک (طولی از ملک که با خیابان اصلی همجوار است) از بر سندی بزرگتر است یا کوچکتر؟ آیا این اضافه مساحت از تجاوز به ملک مجاور شرقی ناشی شده است یا همسایه غربی؟ کسر مساحت به دلیل تجاوز کدامیک از ملک های مجاور و هر یک به چه میزان است؟ و غیره

اما اگر سند از نوع سند دفترچه ای قدیمی باشد که تاکنون سند تک برگی برایش صادر نشده است، باید تایید شود که اولا ملک در موقعیت درست واقع شده است (عملیات جانمایی پلاک ثبتی) و همچنین ابعاد و مساحت وضع موجود ملک به صورت ذاتی بوده است و نه حاصل از جابجایی ملک یا تجاوز به ملکهای مجاور (نقشه برداری وضع موجود ملک و مجاورین آن).

نقشه یو تی ام اضافه طول نقشه یو تی ام اضافه مساحت نقشه یو تی ام اختلاف مساحت سند با وضع موجود ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام مغایرت مساحت سندی با وضع موجود ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام اختلاف مساحت سندی با وضع موجود ملک برای تصحیح سند و جواز شهرداری نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نقشه برداری بلوکی به دلیل مغایرت سند

گاهی اوقات لازم می شود نقشه برداری بلوکی یا نقشه برداری کادر از محدوده ملک انجام شود تا مشخص شود اختلاف مساحت سندی با وضع موجود از کجا ناشی می شود. این نوع نقشه برداری به نقشه برداری گذر تا گذر نیز مشهور است و جزو کارهای سخت و هزینه بر در نقشه برداری محسوب می شود. چون علاوه بر نقشه برداری کل ملک های به هم چسبیده، باید سند انها نیز در دسترس باشد تا یک به یک وضع سندی با وضع موجود شان تطبیق داده شود تا محل اختلاف مساحت کشف شود.

در زیر نمونه ای از نقشه کادر یا نقشه بلوکی به انضمام گزارش کارشناسی درج شده در نقشه آورده شده است. نقشه بردار خانم مهندس آبکار.

نقشه یو تی ام کادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
توضیحات نقشه کادر مغایرت سند با ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
توضیحات نقشه کادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه کادر طولها و مساحت قطعه ها از گذر تا گذر نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه کادر طولها و مساحت دقیق قطعه ها از گذر تا گذر در سیستم مختصات یو تی ام نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

رها سازی اضافه مساحت

البته با توجه به اینکه نقشه برداری کادر یا بلوکی کار دشوار و هزینه بری برای متقاضی است، گاهی اوقات متقاضی از خیر اضافه مساحت می گذرد و ترجیح می دهد اضافه مساحت را رها سازی کند. یعنی آن قسمن از عرض یا طول ملک که از عرض یا طول سندی بزرگتر است را رها می کند و دقیقا به اندازه عرض و طول سندی خودش گود برداری می کند و ساخت و ساز انجام می دهد.

در زیر نمونه هایی از نقشه یو تی ام دو خطی با مشخص کردن محل و میزان رها سازی آورده شده است. نقشه بردار خانم مهندس آبکار.

نقشه یو تی ام مغایرت با سند نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام مغایرت با سند نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام مساحت رهاشده ملک به دلیل مغایرت سند با ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام مساحت رهاشده ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

در هر صورت انجام عملیات نقشه برداری وضع موجود ملک، بررسی سند ملک، گواهی وضعیت ملک و تصمیم گیری در مورد ملک با توجه به شرایط ملک، تنها در حیطه تخصص و صلاحیت نقشه بردار کارشناس رسمی امور ثبتی است.

در صورت نیاز به مشاوره می توانید همه روزه در ساعات اداری با ما تماس بگیرید.

نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.
واتساپ
تماس تلفنی
error: Content is protected !!