جانمایی ملک روی نقشه یک ۲۰۰۰

جانمایی ملک بر بروی نقشه یک دوهزارم (۲۰۰۰/۱) تهران از جمله مدارکی است که شهرداری از مالک/سازنده ملک می خواهد.

این نقشه عنوانهای مختلف دارد: نقشه یو تی ام UTM دوهزارم , نقشه یو تی ام UTM2000, نقشه یک دوهزارم و غیره

اما منظور شهرداری از تمام آنها نقشه ای است که موقعیت ملک در سیستم مختصات یو تی ام UTM بر روی نقشه با مقیاس یک دوهزارم تهران جانمایی شود به طوری که محدوده ملک قابل دیدن باشد. ملکهای مجاور و گذرهای اطراف ملک در نقشه دیده شود و همچنین طول و عرض و مساحت دقیق ملک در نقشه درج شود.

در زیر یک نمونه استاندارد از نقشه یو تی ام UTM وضع موجود ملک روی نقشه یک دوهزارم تهران جهت ارائه به شهرداری تهیه شده توسط کارشناسان گروه ما را مشاهده می فرمایید.