نقشه یو تی ام مطالبه بهای ملک در طرح شهرداری

مطالبه بهای ملک از شهرداری در مواقعی اتفاق می افتد که تمام یا قسمتی از ملک توسط شهرداری تملک و تبدیل به طرح عمرانی شده است بطوریکه دادگاه حکم اجراییه مطالبه بهای ملک از شهرداری را صادر می کند و شهرداری موظف به رسیدگی می شود.

جانمایی پلاک ثبتی تنها راه تعیین وضعیت اسنادی (شامل قولنامه، بنچاق، سند منگوله دار و…) است که موقعیت دقیق ملک نامعلوم است.

اگر پس از جانمایی پلاک ثبتی، کل یا قسمتی از ملک در خیابان افتاد به این معنی است که طرف حساب طرح دعوی شما شهرداری است و اگر کل یا قسمتی از ملک جهت احداث جاده های بین شهری (اتوبان/ بزرگراه) مورد تصرف قرار گرفته بود، وزرات راه و شهرسازی متصرف می باشد که پس از تهیه نقشه وضع موجود و تعیین میزان مساحت اشغال شده جهت احداث کوچه/خیابان/اتوبان/بزرگراه، شهرداری و یا وزارت راه موظف است از مالک جلب رضایت نماید.

در هر صورت جهت طرح دعوی در دادگاه مالک باید نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی به اضافه سی دی حاوی فایل کامپیوتری نقشه را ضمیمه دادخواست مطالبه بهای ملک از شهرداری محل ملک کند تا دادگاه رسیدگی کند.

در زیر نمونه نقشه یو تی ام جانمایی ملک روی نقشه دو هزارم منطقه که نشاندهنده تبدیل کل یا قسمتی از ملک به طرح عمرانی و خیابان شده است آورده شده است. نقشه بردار خانم مهندس آبکار.

نقشه یو تی ام حدود سندی ملک در عقب نسینی میدانگاهی طرح شهرداری نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام حدود سندی شمالا شرقا جنوبا غربا ملک در طرح شهرداری عقب نشینی میدانگاهی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام ملک پس از اجرای طرح شهرداری نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام ملک پس از اجرای طرح شهرداری نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام وضع موجود ملک پس اجرای پخ نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام وضع موجود ملک پس اجرای پخ نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

اگر برای دادگاه محرز شود که شهرداری ملک مورد نظر را تملک عدوانی کرده است و برای طرح عمرانی تصرف شده است حکم اجراییه مطالبه بهای ملک را علیه شهرداری صادر می کند.

نقشه و تی ام را توسط کارشناس رسمی نقشه برداری استان مربوطه تهیه و به اضافه اسناد و مدارک اثبات مالکیت خود به شورای حل اختلاف بخش دعاوی ملکی مراجعه نماید.

برای تهیه نقشه و گزارش تامین دلیل مطالبه بهای ملک از شهرداری یا سایر ارگانها و سازمانهای متصرف زمین با ما تماس بگیرید.

نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.
واتساپ
تماس تلفنی
error: Content is protected !!