سامانه درخواست صدور سند مالکیت

سامانه ثبت الکترونیکی پذیرش درخواست صدور سند مالکیت

یکی از الزامات ثبت درخواست سند مالکیت در سایت قانون تعیین تکلیف املاک بی سند، نقشه یو تی ام وضع موجود ملک است. در نقشه یو تی ام UTM استاندارد، موقعیت ملک و ابعاد و مساحت دقیق ملک آورده شده است که همین مساحت و همین حدود اربعه عینا وارد سند تک برگی ملک خواهد شد.

یکی دیگر از اطلاعاتی که در هنگام پر کردن فرم ثبت درخواست سند باید نوشته شود، پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک است. در صورتی که در جایی در مدارک تان پلاک ثبتی ملک ذکر شده است می توانید از آن استفاده کنید اما در صورتی که پلاک ثبتی ملک را نمی دانید باید جهت جانمایی پلاک ثبتی به کارشناسان رسمی دادگستری امور ثبتی مراجعه کنید تا پلاک ثبتی ملک را استخراج کنند. در غیر اینصورت ثبت نام شما ناقص خواهد ماند اگر فیلد پلاک ثبتی اصلی و فرعی را پر نکنید. البته سیستم از شما ایراد نخواهد گرفت و شما می توانید ثبت نام خود را تکمیل کنید. اما روزی که نوبت مراجعه حضوری شما در اداره ثبت برای ارائه اصل مدارک است، در صورت نداشتن نقشه جانمایی پلاک ثبتی و ندانستن پلاک ثبتی ملک، پرونده نقص مدارک می خورد تا مالک به یکی از کارشناسان رسمی دادگستری جهت تعیین پلاک ثبتی ملک مراجعه کند و نقشه جانمایی پلاک ثبتی ممهور به مهر کارشناس رسمی دادگستری-امور ثبتی را تحویل کارشناس پرونده در اداره ثبت دهد.

پیشنها ما این است قبل از اینکه نوبت مراجعه حضوری به اداره ثبت و تشکیل دادگاه فرا برسد مدارک و مستندات خود را تکمیل کنید که پرونده به دلیل نقص مدارک متوقف نشود.