سند تک برگی ماده ۱۴۷

مراحل و مدارک مورد نیاز جهت ثبت درخواست صدور سند مالکیت 

مرحله اول : ورود به سامانه ثبت الکترونیکی پذیرش درخواست صدور سند مالکیت

مرحله دوم : مطالعه راهنمای مراحل ثبت الکترونیک پذیرش درخواست و تعیین اینکه آیا شما واجد شرایط قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي (ماده ۱۴۷) جهت درخواست صدور سند می باشید یا خیر؟

 مرحله سوم : تهیه نقشه ملک با مختصات UTM و تکمیل فایل های نقشه و فایل گواهی تعیین مختصات ملک بر اساس مندرجات و اطلاعات نقشه UTM .

همانطور که در ابتدای فایل گواهی تعیین مختصات ملک آورده شده است، متقاضی باید با مراجعه به یکی از مهندسین نقشه بردار سازمان نظام مهندسی یا کارشناسان رسمی نقشه برداری دادگستری، نسبت به تهیه نقشه با مختصات UTM اقدم نماید.