پرسش ۴

  • ما چند وارث هستیم که قصد داریم زمینها، ملکها و کارخانه های به ارث رسیده را ارزیابی قیمت و برای تقسیم ارث بین خود به توافق برسیم. شما این کار را انجام می دهید؟

یکی از تخصص های گروه کارشناسان رسمی ما ارزیابی ملک توسط کارشناسان رسمی و خبره دادگستری است. ضمنا در صورت تمایل می توانید کلیه پیگیری های اداری و حقوقی را به ما بسپارید. لطفا صفحه ی (ارزیابی ملک) را مطالعه بفرمایید و تماس بگیرید.