نقشه یو تی ام UTM دو خطی

نقشه یو تی ام UTM دوهزارم شهرداری– نقشه یک خطی یا دو خطی یکی از مدارک تشکیل پرونده جواز ساخت در شهرداری نقشه یو تی ام UTM ملک است که کارشناسان شهرداری از اصطلاح نقشه یو تی ام UTM دوهزارم ۲۰۰۰/۱ به کار می برند. به این معنی که نقشه وضع موجود ملک در سیستم … ادامه خواندن نقشه یو تی ام UTM دو خطی