وکالت امور ملکی

انجام کلیه امور حقوقی ، اداری و فنی مربوط به املاک و اراضی توسط گروه کارشناسان رسمی ما:

تهیه نقشه ها و اطلاعات لازم جهت تامین دلیل پیگیری دعاوی ملکی از جمله دعوای خلع ید، رفع تصرف عدوانی، رفع ممانعت از حق، الزام به تنظیم سند رسمی، ابطال سند

ارزیابی ملک، بررسی اسناد و مدارک و پیگیری کلیه امور اداری جهت خرید، فروش، اجاره و سایر معاملات راجع به املاک و اراضی

تهیه نقشه ها و مدارک لازم جهت افراز و تفکیک املاک واراضی مشاع و پیگیری کلیه امور مربوطه

بررسی کارشناسی ملی اعلام شدن املاک و ابطال اسناد مالکیت و پیگیری کلیه امور تا احقاق حق مالک

تهیه نقشه ها و مدارک فنی لازم جهت اخذ سند تک برگی برای املاک موقوفه

تهیه نقشه ها، مدارک فنی لازم و پیگیری کلیه امور اداری جهت تقسیم املاک و اراضی بین شرکا یا وارثین

 تهیه نقشه های لازم و پیگیری و انجام کلیه امور اداری اخذ پایان کار

 پیگیری و انجام کلیه امور اداری جهت اخذ صورت مجلس تفکیکی

پیگیری و انجام کلیه امور اداری جهت تقسیم، قیمت گذاری و فروش ملک مشاع

پیگیری و انجام کلیه امور اداری مربوط به پایانکار ساختمان ها و رفع و رجوع جرایم مربوط به آن در شهرداری ها

تهیه نقشه ها، مدارک فنی لازم و پیگیری کلیه امور اداری جهت تعیین تکلیف اسناد قدیمی شاهنشاهی

تهیه نقشه ها، مدارک فنی لازم و پیگیری کلیه امور اداری جهت تبدیل سند دفترچه ای به سند تک برگی

خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی امور ثبتی: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹