نقشه برداری – تفکیک و افراز اراضی

حد نصاب تفکیک اراضی با توجه به کاربریهای اصلی

نظر به اینکه مقررات شهری در کلیه طرحهای شهرسازی اعم از جامع ، تفصیلی و آماده سازیها به حداقلها بسنده می کند ، در تفکیک نیز کلیه مقررات موجود به تامین حداقل اندازه تفکیک قطعات مسکونی در بافت موجود توجه داشته و در صورتی که شخص به دنبال حداکثرها بوده ، مانعی ندارد ، ولی مجبور به رعایت حداقلها ( به صورت حداقل در تراکم زیاد ، متوسط و کم با توجه به شرایط آن شهر ) می باشد . به عنوان مثالتفکیک محدوده تجاری بازار تهران ممنوع می باشد، ولی در محدوده مسکونی بازار تفکیک قطعات با رعایت ضوابط مربوطه، برای ایجاد منازل مسکونی بلامانع است.

  • حداقل سطح تفکیک برای ساختمانهای مسکونی در تراکم زیاد: ۱۵۰ متر مربع می باشد.
  • حدنصاب تفکیک اراضی در مناطق مسکونی با تراکم کم : در مورد تفکیک اراضی ، در کلیه موارد ضوابط طرحهای تفصیلی مالک عمل بوده و در مناطق مسکونی با تراکم کم ، کماکان حداقل مساحت ۳۳۰ متر مربع خواهد بود. 
  • حدنصاب تفکیک حوزه های مسکونی با تراکم متوسط : حداقل مساحت قطعات تفکیکی در حوزه های مسکونی با تراکم متوسط ، پس از رعایت تعریضی ۲۰۰ متر مربع تعیین شده است )ضوابط طرح جامع). 
  • حداقل نصاب تفکیک اراضی در حوزه مسکونی مناطق آزاد شده ) داخل محدوده ۲۵ ساله ( ۳۳۰ متر مربع می باشد .
  • حداقل مساحت قطعات تفکیک اراضی با کاربری تجاری ، براساس مقررات طرح تفصیلی ۳۰۰ متر مربع تعیین گردیده است )ضوابط و مقررات طرح جامع( ، البته این تصمیم بر اساس موقعیت محل و جمعیت اطراف آن صورت می گیرد .
  • حداقل نصاب تفکیک در حوزه های صنعتی پس از رعایت بر اصلاحی ۱۰۰۰ متر مربع تعیین شده است .
  • حداقل نصاب تفکیک املاک متعلق به شهرداری تهران ۲۰۰ متر مربع می باشد .
  • ممنوعیت تفکیک باغات و اراضی کشاورزی در داخل و خارج محدوده شهرها (بر اساس بخش نامه صادره از سوی وزارت کشاورزی، ادارات کل تفکیک باغات و اراضی حتی در داخل محدوده شهرها ممنوع گردیده که براساس رای صادره از سوی دیوان اداری ابطال گردید.)
  • تفکیک اراضی وقفی به نفع شهرداریها نیز دارای ممنوعیت است.

خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی امور ثبتی: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹