تفکیک و افراز اراضی

حد نصاب تفکیک اراضی با توجه به کاربریهای اصلی نظر به اینکه مقررات شهری در کلیه طرحهای شهرسازی اعم از جامع ، تفصیلی و آماده سازیها به حداقلها بسنده می کند ، در تفکیک نیز کلیه مقررات موجود به تامین حداقل اندازه تفکیک قطعات مسکونی در بافت موجود توجه داشته و در صورتی که شخص … ادامه خواندن تفکیک و افراز اراضی