تفکیک و افراز زمین

تفکیک زمین یعنی تقسیم زمین به قطعات کوچکتر که تعداد و مساحت قطعه ها توسط مالک مشخص شده است. اما افراز زمین یعنی اینکه کل مالکین مشاعی درخواست رسمی تقسیم زمین به قطعات کوچکتر طبق حد نصاب مساحت با رعایت ضوابط مربوطه را به اداره ثبت ارائه دهند و اداره ثبت پس از بررسی می تواند درخواست تفکیک زمین را قبول و یا رد کند.

حد نصاب تفکیک اراضی با توجه به کاربریهای اصلی

نظر به اینکه مقررات شهری در کلیه طرحهای شهرسازی اعم از جامع ، تفصیلی و آماده سازیها به حداقلها بسنده می کند ، در تفکیک نیز کلیه مقررات موجود به تامین حداقل اندازه تفکیک قطعات مسکونی در بافت موجود توجه داشته و در صورتی که شخص به دنبال حداکثرها بوده ، مانعی ندارد ، ولی مجبور به رعایت حداقلها ( به صورت حداقل در تراکم زیاد ، متوسط و کم با توجه به شرایط آن شهر ) می باشد .

به عنوان مثال تفکیک محدوده تجاری بازار تهران ممنوع می باشد، ولی در محدوده مسکونی بازار تفکیک قطعات با رعایت ضوابط مربوطه، برای ایجاد منازل مسکونی بلامانع است.

حد نصاب تفکیک زمین

در زیر حد نصاب تفکیک زمین مسکونی و همچنین اراضی کشاورزی و باغات را مشاهده می کنید.

  • حداقل سطح تفکیک برای ساختمانهای مسکونی در تراکم زیاد: ۱۵۰ متر مربع می باشد.
  • حدنصاب تفکیک اراضی در مناطق مسکونی با تراکم کم : در مورد تفکیک اراضی ، در کلیه موارد ضوابط طرحهای تفصیلی مالک عمل بوده و در مناطق مسکونی با تراکم کم ، کماکان حداقل مساحت ۳۳۰ متر مربع خواهد بود. 
  • حدنصاب تفکیک حوزه های مسکونی با تراکم متوسط : حداقل مساحت قطعات تفکیکی در حوزه های مسکونی با تراکم متوسط ، پس از رعایت تعریضی ۲۰۰ متر مربع تعیین شده است )ضوابط طرح جامع). 
  • حداقل نصاب تفکیک اراضی در حوزه مسکونی مناطق آزاد شده ) داخل محدوده ۲۵ ساله ( ۳۳۰ متر مربع می باشد .
  • حداقل مساحت قطعات تفکیک اراضی با کاربری تجاری ، براساس مقررات طرح تفصیلی ۳۰۰ متر مربع تعیین گردیده است )ضوابط و مقررات طرح جامع( ، البته این تصمیم بر اساس موقعیت محل و جمعیت اطراف آن صورت می گیرد .
  • حداقل نصاب تفکیک در حوزه های صنعتی پس از رعایت بر اصلاحی ۱۰۰۰ متر مربع تعیین شده است .
  • حداقل نصاب تفکیک املاک متعلق به شهرداری تهران ۲۰۰ متر مربع می باشد .
  • ممنوعیت تفکیک باغات و اراضی کشاورزی در داخل و خارج محدوده شهرها (بر اساس بخش نامه صادره از سوی وزارت کشاورزی، ادارات کل تفکیک باغات و اراضی حتی در داخل محدوده شهرها ممنوع گردیده که براساس رای صادره از سوی دیوان اداری ابطال گردید.)
  • تفکیک اراضی وقفی به نفع شهرداریها نیز دارای ممنوعیت است.

تهیه و ارائه نقشه تفکیکی پیشنهادی با رعایت حدنصاب تفکیک در منطقه مورد نظر برای درخواست افراز / تفکیک زمین الزامی است. نقشه بردار تهیه کننده نقشه خانم مهندس آبکار

نقشه برداری ارتفاعی برای تهیه نقشه توپوگرافی زمین با نقاط ارتفاعی و تعیین شیب زمین نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه برداری برای تفکیک زمین نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام وضع موجود ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه قطعات تفکیکی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام مساحت دقیق ملک و مختصات جغرافیایی وسط ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه قطعات تفکیکی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام قطعه تفکیکی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه قطعات تفکیکی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام ملک مادر و قطعه های تفکیکی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه قطعات تفکیکی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

برای مشاوره و تهیه نقشه تفکیکی زمین با ما تماس بگیرید.

درخواست تفکیک زمین-تعرفه تفکیک زمین-قانون تفکیک ملک-درخواست افراز از اداره ثبت-نقشه تفکیکی زمین-حد نصاب تفکیک زمین مسکونی-تفکیک سند مادر

نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.
واتساپ
تماس تلفنی
error: Content is protected !!