هزینه سند تک برگی ملک های مشاعی

یک ایز اصلی ترین هزینه های گرفتن سند هزینه تهیه نقشه یو تی ام UTM ملک است. با توجه به اینکه هزینه تهیه نقشه یو تی ام UTM بر اساس مساحت ملک است بنابراین هزینه سند مشاع بالاتر از هزینه سند ملک غیر مشاعی با همان مساحت است. چون ملک مشاعی موظف به تهیه نقشه یو تی ام UTM از پلاک مادر است که معمولا مساحت بزرگی دارد.

تهیه نقشه یو تی ام UTM برای تمامی املاک و اراضی جهت ثبت و صدور سند تک برگی الزامی است.

نقشه یو تی ام UTM که توسط کارشناس رسمی نقشه برداری تهیه و ممهور می شود، موقعیت دقیق ، حدود اربعه و مساحت ملک را تعیین و طبق آن در سیستم اداره ثبت تثبیت می شود.

 در مورد اراضی مشاعی هر مالک علاوه بر الزام تهیه نقشه یو تی ام UTM برای چهارگوشه ی ملک خود به صورت انفرادی، ملزم به تهیه نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی برای کل محدوده مشاعی می باشد. به عبارتی باید محدوده ملک مشاعی در نقشه آورده شود و سپس موقعیت هر ملک به صورت انفرادی در این قطعه مشاعی مشخص شود.

نقشه یو تی ام UTM ملک مشاعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

با توجه به اینکه ملک مشاعی عموما دارای مساحت بزرگ است و بعضا حدود اربعه ی آن روی زمین به طور دقیقی مشخص نیست، هزینه تهیه نقشه یو تی ام UTM آن به مراتب بالا است. از آنجایی که این نقشه ی کلی از قطعه ی مشاع می تواند مورد استفاده ی تمام مالکین انفرادی در قطعه مشاع قرار گیرد، پیشنهاد می شود جهت کاهش هزینه ها، هزینه ی تهیه نقشه یو تی ام UTM بین مالکین مشترک در قطعه ی مشاعی تقسیم شود.

دستورالعمل جدید برای سند زمین مشاعی

در مورد ملک های مشاع در گذشته روال به این صورت بود که مالک فقط از قطعه زمین خود نقشه تهیه می کرد. اما این سیستم ثبت نقشه به دلیل ایجاد مشکلات فراوان در مرزها کنسل شد و دستورالعمل جدید برای ملک های مشاعی در دستور کار قرار گرفت.

وقتی هر مالک فقط ملک خود را به صورت به اصلاح قوطی کبریتی جانمایی می کرد، اولا موقعیت ملک در قطعه مشاع نامعلوم بود و ثانیا احتمال روی هم افتادگی زمین ها در مرزها بسیار زیاد بود.

در دستورالعمل جدید مالک موظف است علاوه بر جانمایی قطعه خود، قطعه مادر را نیز در نقشه جانمایی کند به طوری که اگر تمام مالک ها این دستورالعمل را رعایت کنند، هنگام موزاییک شدن قطعه ها در قطعه مادر در سیستم داکاستر اداره ثبت، محل وقوع هر قطعه در قطعه مادر با دقیت سانتی متر تثبیت می گردد و جلوی بسیاری از ابهامات و تجاوز قطعه ها در مرزها گرفته می شود.

هرچند که این سیستم از نظر اقتصادی بار هزینه بیشتری را به مالک تحمیل و هزینه سند مشاع را چندین برابر بیشتر از هزینه سند ملک غیر مشاع می کند.

مثال:

“”””مقدار یکهزار و پانصد مترمربع مشاع از یکهزار و هفتصد و نود مترمربع از سی و دو هزار و پنجاه مترمربع مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت پنجاه و یک هزار و هفتصد و شصت مترمربع پلاک “””

به عنوان مثال جانمایی این قطعه زمین ۱۵۰۰ متری مستلزم جانمایی قطعه مادر۵۱ هزارمتری است و مالک باید هزینه جانمایی یک قطعه ۵۱۰۰۰ متری را علاوه بر قطعه ۱۵۰۰ متری خود متحمل شود.

مطابق نقشه زیر. نقشه بردار خانم مهندس آبکار

نقشه یو تی ام برای سند مشاعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام مشاعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

با توجه به اینکه هزینه تهیه نقشه جانمایی یو تی ام UTM بر اساس مساحت می باشد، از انصاف به دور است که مالک یک قطعه کوچک چند صد متری مشاعی مجبور به پرداخت هزینه قطعه مادر چند هزار متری شود.

بنابراین گروه کارشناسی ما برای مراعات حال مالکین چنین قطعاتی، هزینه جانمایی قطعه مادر را از روش محاسبه هزینه بر اساس مساحت مستثنی نموده است. به طوری که مالک ملک مشاعی مضاف بر هزینه نقشه ملک خود، هزینه ی منصفانه ی ثابتی را، فارغ از بزرگی مساحت قطعه مادر، برای نقشه قطعه مادر پرداخت می کند.

این تخفیف قابل توجه تنها و تنها برای ملک های مشاعی اعمال می گردد. به طوری که اگر ملکی دارای چنان مساحت بزرگی به صورت ششدانگ کامل (غیر مشاعی) باشد، هزینه تهیه نقشه به روال عادی بر اساس مساحت محاسبه می گردد.

در صورت تمایل به استفاده از خدمات نقشه برداری گروه کارشناسی ما در مورد سند گرفتن برای ملک مشاعی برای مشاوره و برآورد هزینه تماس بگیرید.

نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.
واتساپ
تماس تلفنی
error: Content is protected !!