تعیین پلاک ثبتی

عملیات جانمایی پلاک ثبتی به پروسه ای گفته می شود که موقعیت ملک بر اساس شماره پلاک ثبتی اصلی و فرعی مندرج در سند و توضیحات تکمیلی شامل حدود اربعه، شماره پلاک ثبتی ملک های مجاور ، عرض معبرهای مجاور و غیره، استخراج شده و به صورت نقشه یو تی ام UTM ممهور به مهر کارشناس رسمی امور ثبتی آماده تحویل به اداره ثبت مربوطه می شود. در مرحله ی بعدی مختصات ملک بر روی زمین پیاده می شود تا حدود ملک برای میخ کوبی و دیوار کشی تعیین گردد.

عملیات معکوس جانمایی پلاک ثبتی نیز مورد تقاضای بسیاری از مالکین است (البته کمتر از عملیان مستقیم جانمایی). به این ترتیب که جای دقیق ملک مشخص و ملک تحت تصرف مالک است اما اسناد آن به دلایلی مفقود شده است. بنابراین مالک پلاک ثبتی ملک را نمی داند. این در حالی است که ملک قبلا سند داشته است و شماره پلاک اصلی و فرعی گرفته است و از نظر مالکیتی ملک به نام مالک است اما سند مفقود شده است.

بنابراین برای درخواست صدور سند المثنی مالک ملزم به تهیه نقشه یو تی ام UTM موقعیت دقیق ملک به اضافه ی درج شدن اطلاعات مربوط به شماره پلاک ثبتی ملک و حدود اربعه آن بر روی نقشه است.

در این روش ابتدا کارشناس در محل ملک با دستگاههای دقیق نقشه برداری، از ملک نقشه برداری می کند تا موقعیت و ابعاد و مساحت دقیق ملک به دست آید و سپس از بانک اطلاعات ثبتی حاوی نقشه های ثبتی، پلاک ثبتی متعلق به آن ملک استخراج می گردد.

جهت استفاده از خدمات نقشه برداری تهیه نقشه یو تی ام UTM پلاک ثبتی و حدود اربعه ی ملک جهت تحویل به اداره ثبت و درخواست سند تک برگی می توانید همه روزه در ساعت اداری تماس بگیرید.

خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی امور ثبتی: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹