یو تی ام چیست؟

با توجه به اینکه اصطلاح نقشه یو تی ام یک اصطلاح لاتین و ناشناخته برای مردم است، پر تکرار ترین پرسش این است که نقشه یو تی ام چیست؟

در تعریف عامیانه سیستم مختصات یو تی ام UTM می توانیم بگوییم هر نقطه روی کره زمین دارای یک مختصات یو تی ام UTM منحصر به فرد است. مختصات یو تی ام UTM شامل دو عدد است که سمت صحیح عدد اول شش رقمی و قسمت صحیح عدد دوم هفت رقمی است. عر دو عدد دارای رقم اعشار نیز هستند که شامل دورقم بعد از ممیز است.

مانند: ۵۸۸۲۵۴٫۲۲ و ۳۹۵۴۰۵۲٫۹۳

بنابراین با داشتن این دو عدد می توانیم نقطه مربوط به آن را روی کره زمین پیدا کنیم.

این سیستم مختصات یک سیستم جهانی است که چند سال است در ایران نیز تمام ادارات ثبت و شهرداری موظف به ثبت اطلاعات هر قطعه ملک طبق استاندارد این سیستم می باشند. به این ترتیب که هر گوشه از ملک یک نقطه در نظر گرفته می شود و مختصات یو تی ام UTM آن به صورت دو عددی که در مثال نشان داده شد در سیستم اداره ثبت و شهرداری ذخیره می شود.

اکثر ملک های ایران مستطیلی شکل هستند و چهار گوشه دارند. بنابراین می توان گفت که در مورد اکثر ملک ها، جدول مختصات یو تی ام شامل ۴ سطر است. بنابراین در سیستم اداره ثبت و شهرداری و یا دیگر سازمانهای مرتبط با امور ملکی، هر ملک با مختصاتهایی به تعداد گوشه های ملک ثبت شده است.

در زیر نمونه هایی از نقشه یو تی ام UTM وضع موجود برای انواع ملک آورده شده است:

۱- نقشه یو تی ام ملک چهارگوشه

نقشه یو تی ام اصلاح سند و مساحت پس از اصلاحی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام اصلاح سند و مساحت پس از اصلاحی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

۲-نقشه یو تی ام ملک پنج گوشه

نقشه یو تی ام ابعاد باقیمانده ملک پس از طرح اصلاحی شهرداری نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام وضع موجود ملک چند گوشه با ابعاد زاویه دار تهیه شده توسط نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۹۹
نقشه یو تی ام طرح گذر نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام پخی ملک پس از اجرای طرح شهرداری نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

۳- نقشه یو تی ام ملک شش گوشه

جانمایی روی عکس هوایی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
جانمایی پلاک ثبتی روی عکس هوایی تثبیت مرز پلاک ثبتی در سیستم محختصات یو تی ام نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

۴- نقشه یو تی ام ملک هفت گوشه

نقشه یو تی ام ملک چندگوشه
نقشه یو تی ام وضع موجود ملک چند گوشه با ابعاد زاویه دار تهیه شده توسط خانم مهندس آبکار نقشه بردار رسمی ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۹۹

۶- نقشه یو تی ام ملک هشت گوشه

نقشه یو تی ام تفکیک ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام تفکیک ملک مساحت دقیق عرصه و اعیان نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

۵- نقشه یو تی ام ملک با تعداد نامعلوم گوشه و شکست که فقط گوشه ها و شکست های مهم در جدورل مختصات یو تی ام درج می شوند.

نقشه یو تی ام وضع موجود مرز زمین طبق فنس کشی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام وضع موجود مرز زمین طبق فنس کشی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

تعیین مختصات یو تی ام UTM گوشه های ملک صرفا در حیطه تخصص نقشه بردار کارشناس رسمی می باشد. هنگام تشکیل پرونده در ادارات ثبت ، شهرداری ها ، سازمان زمین شهری، سازمان منابع طبیعی و غیره ، هر مالک موظف است مختصات گوشه های ملک خود را با هزینه شخصی خود و توسط کارشناس منتخب خود تهیه کند و در اختیار اداره مربوطه قرار دهد.

میزان دقیق بودن مختصات یو تی ام طبق استاندارد سازمان مربوطه می باشد و صحت مختصات یو تی ام UTM اعلامی به عهده نقشه برداری است که مختصات یو تی ام UTM را تعیین و در قالب نقشه یو تی ام UTM ممهور می کند.

البته راههای وجود دارد که بتوان مختصات یو تی ام UTM تقریبی یک ملک را بدست آورد ،مانند اپلیکیشن هایی که بر روی موبایل نصب می شوند، اما این مختصات دقیق نیست و کاربرد رسمی ندارد. برای اداره ثبت و شهرداری تنها مدرک مورد قبول نقشه یو تی ام UTM است که مختصات یو تی ام UTM ملک با فرمت استادارد در آن درج شده باشد و ممهور به مهر نقشه بردار کارشناس رسمی امور ثبتی باشد.

بنابراین نه تنها نباید وقت و انرژی خود را برای به دست آوردن مختصات یو تی ام UTM به هدر دهید بلکه باید در انتخاب کارشناس نیز بسیار دقت کنید. کارشناسی که انتخاب می کنید حتما باید یک نقشه بردار باشد. اداره ثبت و شهرداری به هیچ عنوان کارشناس های رشته های دیگر مانند عمران-عمران، عمران-ساختمان، عمران-سازه و غیره را نمی پذیرند. بنابراین دقت کنید که مجبور به دوبار هزینه کردن نشوید.

ضمن اینکه تهیه مختصات یو تی ام UTM ملک مستلزم بازدید و حضور کارشناس در محل ملک و با استفاده از دستگاههای دقیق نقشه برداری مانند دوربین نقشه برداری و جی پی اس می باشد. بنابراین امکان بازدید از ملک و ورد به ملک باید وجود داشته باشد.

هنگامی که مختصات یو تی ام UTM تمام گوشه های ملک استخراج می شود، در واقع طولها و بنابراین مساحت دقیق ملک نیز قابل برآورد است. بنابراین نقشه یو تی ام UTM علاوه بر تعیین مختصات یو تی ام UTM ملک ، معیار تعیین طولها و مساحت دقیق ملک می باشد که در صورت مغایرت با طولها و مساحت سندی، اداره ثبت دستور تصحیح سند می دهد.

در تشکیل پرونده برای تصحیح سند اولین قدم تهیه نقشه یو تی ام UTM دو خطی می باشد که طولها و مساحت وضع موجود با رنگی متفاوت از طولها و مساحت سندی در نقشه آورده می شود.

در زیر نمونه نقشه یو تی ام UTM دو خطی را ملاحظه می فرمایید که اختلاف مساحت سندی با وضع موجود ملک تقریبا ۱۲ متر مربع است که بسیار قابل توجه است.

نقشه یو تی ام دوخطی مغایرت طولهای سندی و طولهای وضع موجود نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام دوخطی مغایرت طولهای سندی و طولهای وضع موجود نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

در صورتی برای اداره ثیت محرز شود که این اضافه مساحت به دلیل تجاوز به ملک های مجاور است، مالک ملزم به اثبات عدم صحت این فرضیه می باشد. بدین معنی که باید نقشه یو تی ام UTM کادر یا نقشه یو تی ام بلوکی تهیه شود. نقشه یو تی ام UTM کادر (بلوکی) علاوه بر خود ملک ، ملک های مجاور از گذر تا گذر را در برمی گیرد و نقشه بردار کارشناس رسمی پس از بررسی همه ملک های مجاور و اطمینان از تطبیق وضع موجود ملک های مجاور با سند شان اعلام می دارد که اضافه مساحت ملک مورد نظر مشخصه ذاتی ملک است نه حاصل تجاوز به ملک های مجاور.

این پروسه بسیار پیچیده ، هزینه بر و مستلزم همکاری همسایه ها برای در اختیار گذاشتن سند شان و در اختیار گذاشتن ملک شان جهت بازدید و نقشه برداری توسط نقشه بردار کارشناس رسمی می باشد.

در نمونه نقشه یو تی ام و گزارش ضمیمه آن آورده شده است:

نقشه یو تی ام کادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام کادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
توضیحات نقشه کادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
توضیحات نقشه کادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

همانطور که ملاحظه می کنید هر گونه اقدام در مورد ملک در ادارت ثبت و شهرداری ها مستلزم تهیه نقشه یو تی ام UTM با منظورهای مختلف است که گاهی بسیار پیچیده و نیازمند کارشناس متبحر می باشد. با وجود اینکه امیدواریم این پروسه برای شما ساده باشد باید یادآوری کنیم که از همان ابتدای کار سعی کنید از نقشه بردار متبحر و نام آشنا در ادارات ثبت و شهرداری ها استفاده کنید که در صورت وجود هر گونه پیچیدگی نیازمند تعویض کارشناس و بعضا دوباره کاری نشوید.

گروه کارشناسان رسمی ما آماده ارایه خدمات کارشناسی در هر سطح و با هر نوع پیچیدگی می باشد.

نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.
واتساپ
تماس تلفنی
error: Content is protected !!