نقشه یو تی ام ارزان ۱۴۰۳

تهیه نقشه یو تی ام UTM در سال ۱۴۰۳ طبق استانداردهای ادارات ثبت به منظور صدور سند تک برگی ، شهرداری ها به منظور صدر جواز ساخت و دستور نقشه، سازمان منابع طبیعی به منظور استعلام ملی بودن زمین، سازمان زمین شهری به منظور استعلام بایر دایر یا موات بودن زمین، سازمان جهاد کشاورزی به منظور اخذ جواز دیوار کشی انجام می شود.

در هر اداره و ارگانی که محل وقوع ملک مهم باشد، تهیه و تحویل نقشه یو تی ام UTM الزامی است. یو تی ام UTM یک سیستم مختصات جهانی است که محل دقیق گوشه های ملک مورد نظر را روی کره زمین با دو آیتم X  و Y تعریف می کند.

محل وقوع ملک در تعریف عامیانه همان لوکیشن ملک است که با وجود گوشی های هوشمند و اپلیکیشن های نقشه محور مانند گوگل مپ ، ویز ، بلد و.. برای اکثر افراد در دسترس است.

اما لوکیشن با سیستم مختصات جغرافیایی تعریف می شود که سیستم مختصات یو تی ام UTM فرق دارد.

تبدیل مختصات جغرافیایی به مختصات یو تی ام فقط در تخصص مهندسین نقشه برداری می باشد.

ضمنا لوکیشن فقط یک نقطه از وسط ملک را نشان میدهد در حالیکه در نقشه یو تی ام مختصات دقیق همه گوشه های ملک آورده می شود.

انواع نقشه یو تی ام در سال ۱۴۰۳

با توجه به اینکه در ایران مالکیت بر اساس تصرف محرز می شود، نقشه یو تی ام UTM نیز بر همین اساس به دو نوع تقسیم می شود:

  1. محل وقوع ملک برای مالک مشخص و در تصرف مالک است.
  2. مالک از محل وقوع ملک اطلاع ندارد و فقط سند مالکیت را دارد.

زمانیکه محل وقع ملک برای مالک مشخص و در تصرف مالک است، نقشه یو تی ام UTM وضع موجود ملک تهیه می شود

زمانیکه مالک از محل وقوع ملک اطلاع ندارد و فقط سند مالکیت را دارد، نقشه یو تی ام UTM جانمایی ملک بر اساس شماره پلاک ثبتی مندرج در سند تهیه می شود.

زمانیکه محل وقع ملک برای مالک مشخص و در تصرف مالک است، نقشه بردار دستگاه نقشه برداری را در محل ملک مستقر می کند و دور تا دور ملک را با دوربین نقشه برداری و یا دستگاه جی پی اس برداشت می کند تا بعدا دستگاه را تخلیه کند و بر اساس اطلاعات ذخیره شده در دستگاه ، نقشه یو تی ام UTM وضع موجود ملک را ترسیم کند.

زمانیکه مالک از محل وقوع ملک اطلاع ندارد و فقط سند مالکیت را دارد، نقشه بردار بر اساس اطلاعات مندرج در سند و با استفاده از نقشه های ثبتی قدیمی ، محل وقوع ملک را پیدا می کند و بر روی نقشه هوایی منطقه جانمایی می کند تا نقشه یو تی ام UTM جانمایی ملک تهیه شود.

نمونه نقشه یو تی ام در سال ۱۴۰۳

نمونه نقشه یو تی ام UTM برای زمانیکه محل وقع ملک برای مالک مشخص و در تصرف مالک است و عمدتا دیوارکشی یا فنس کشی دارد (نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹):

نقشه یو تی ام ملک تودلی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام ملک تودلی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام زمین باقیمانده نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام زمین باقیمانده نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام مغایرت مساحت سندی با مساحت وضع موجود ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام مغایرت مساحت سندی با مساحت وضع موجود ملک به دلیل اجرای پخ طبق طرح شهرداری نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام طبق دیوار کشی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام طبق دیوار کشی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام ملک و گذرها نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام ملک و گذرهای مجاور نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نمونه نقشه یو تی ام UTM برای زمانیکه مالک از محل وقوع ملک اطلاع ندارد و فقط سند مالکیت را دارد، بطوریکه ملک ممکن است در تصرف دولت و یا تصرف عدوانی شخصی باشد (نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹):

نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی واقع در بخش 11 تهران نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی زمین واقع در بخش ۱۱ تهران نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام جانمایی سند تعیین محل دقیق پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام جانمایی سند برای تعیین محل و موقعیت دقیق پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام ثبتی جانمایی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی در سیستم مختصات یو تی ام نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام ثبتی جانمایی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی در سیستم مختصات یو تی ام نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام سند دفترچه ای پلاک ثبتی اصلی و فرعی سندی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام سند دفترچه ای پلاک ثبتی اصلی و فرعی سندی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

هزینه نقشه یو تی ام در سال ۱۴۰۳

تعرفه تهیه نقشه یو تی ام UTM برای زمانیکه مالک از محل وقوع ملک اطلاع ندارد و فقط سند مالکیت را دارد، چندین برابر تعرفه تهیه نقشه یو تی ام UTM برای زمانی است که محل وقع ملک برای مالک مشخص و در تصرف مالک است.

چرا که بار حقوقی صحت محل وقوع ملک زمانیکه مالک در ملک تصرف دارد و کاملا قانونی دیوارکشی یا فنس کشی کرده است و ملک هیچ معارضی ندارد کاملا به عهده خود مالک است.

اما زمانیکه مالک از محل وقوع ملک اطلاع ندارد ، کارشناس رسمی نقشه برداری و امور ثبتی محل وقوع ملک را پیدا می کند و مسئولیت و بار حقوقی صحت محل وقوع ملک به عهده کارشناس است.

از نظر پیچیدگی عملیات و زمانبر بودن نیز تفاوت قابل توجهی بین دو حالت فوق الذکر وجود دارد.

لذا هنگامیکه هزینه تهیه نقشه یو تی ام UTM را استعلام می گیرید ، باید برای کارشناس مشخص کنید که آیا نقشه یو تی ام UTM وضع موجود ملک را می خواهید و یا اساسا از محل ملک اطلاعی ندارید و نیاز به جانمایی سند مالکیت دارید.

مدت زمان تهیه نقشه یو تی ام در سال ۱۴۰۳

مدت زمان تهیه نقشه یو تی ام در سال ۱۴۰۳ به تفاوت بین دو نوع نقشه یو تی ام UTM وضع موجود ملک و نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی برمی گردد.

زمانیکه محل وقع ملک برای مالک مشخص و در تصرف مالک است، نقشه بردار دستگاه نقشه برداری را در محل ملک مستقر می کند و دور تا دور ملک را با دوربین نقشه برداری و یا دستگاه جی پی اس برداشت می کند که این عملیات بین یک تا سه ساعت زمان می برد.

سپس نقشه بردار به دفتر برمی گردد و دستگاه را تخلیه می کند و بر اساس اطلاعات ذخیره شده در دستگاه ، نقشه یو تی ام UTM وضع موجود ملک را با استفاده از نرم افزارهای مخصوص ترسیم نقشه مانند اتوکد ترسیم می کند.

کار دفتری تهیه نقشه یو تی ام UTM بین یک تا سه روز زمان میبرد.

 فایل نقشه یو تی ام UTM پسوند dwg دارد و بسیار مهم است که علاوه بر پلات کاغذی نقشه و فایل پی دی اف نقشه، فایل اتوکد با پسوند dwg را نیز از نقشه بردار دریافت کنید.

لازم به ذکر است که فایل اتوکد با پسوند dwg قابل باز شدن در گوشی موبایل نیست و فقط با نرم افزارهای مخصوص نقشه برداری باز می شود.

بنابراین کل پروسه تهیه نقشه یو تی ام UTM وضع موجود ملک ، بین یک تا سه روز زمان می برد.

اما زمانیکه مالک از محل وقوع ملک اطلاع ندارد و فقط سند مالکیت را دارد، نقشه بردار بر اساس اطلاعات مندرج در سند و با استفاده از نقشه های ثبتی قدیمی ، محل وقوع ملک را پیدا می کند و بر روی نقشه هوایی منطقه جانمایی می کند تا نقشه یو تی ام UTM جانمایی ملک تهیه شود.

بنابراین نقشه بردار برای شروع کار نیاز به اطلاعات خام مانند نقشه ثبتی قدیمی و همچنین دسترسی به نقشه کاداستر منطقه دارد. دسترسی به چنین اطلاعاتی که اطلاعات ثبتی نام دارد، برای تعداد بسیار معدودی از کارشناسان امکان پذیر است.

بنابراین اساسا تهیه نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی ، صرفا در حیطه تخصص نقشه برداران رسمی امور ثبتی است که به بانک اطلاعت ثبتی دسترسی دارند.

لذا اولا پیدا کردن کارشناس رسمی امور ثبتی که اطلاعات منطقه مورد نظر را داشته باشد بسیار دشوار است.

و ثانیا انجام عملیات جانمایی پلاک ثبتی جهت پیدا کردن چهارگوشه دقیق ملک کاری دشوار و زمانبر است بطوریکه بین یک الی دو هفته زمان می برد.

هر چقدر کارشناس باتجربه تر باشد، بانک اطلاعات ثبتی کامل تری دارد و سریعتر می تواند کار را نهایی کند.

لذا دقت در انتخاب کارشناس که شهرت و تجربه خوبی داشته باشد، در مدت زمان انجام کار بسیار موثر است.

نقشه یو تی ام زمین های کشاورزی در سال ۱۴۰۳

زمین های کشاورزی نیز مانند سایر املاک غیر منقول مشمول الزام تهیه نقشه یو تی ام UTM هستند.

زمین های کشاورزی برای گرفتن سند تک برگی و یا برای اخذ مجوز تغییر کاربری و به طور کلی برای هر موضوعی که محل وقوع ملک اهمیت داشته باشند، ملزم به تحویل نقشه یو تی ام UTM به سازمان و اداره مربوطه هستند.

در مورد زمین های کشاورزی ذکر دو نکته حائز اهمیت است:

اولا اینکه در مورد زمین های کشاورزی به دلیل اینکه دیوارکشی ندارند، مرز دقیق زمین مشخص نیست. اکثرا مرز زمین با جوی آب یا ردیف درخت و یا فنس مشخص شده است که امکان جابجایی وجود دارد و بنابراین قابل اتکا نیست.

لذا کار نقشه برداری زمینی نمی تواند کارگشا باشد. بهتر است تهیه نقشه یو تی ام UTM برای زمین های کشاورزی از طریق بانک اطلاعات ثبتی انجام شود که مرز دقیق زمینها در سیستم کاداستر کشور مشخص شده است. بدین ترتیب مرز دقیق زمین بر اساس بانک اطلاعات ثبتی استخراج می شود بطوریکه احتمالات جابجایی جوی آب یا ردیف درخت و یا فنس دیگر تاثیری در تهیه نقشه یو تی ام UTM نداشته باشد.

در زیر نمونه نقشه یو تی ام UTM برای زمین کشاورزی آورده شده است (نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹):

جانمایی سند روی عکس هوایی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
جانمایی سند روی عکس هوایی بر اساس حدود اربعه سندی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
عکس هوایی یو تی ام جانمایی حدود اربعه سندی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
عکس هوایی یو تی ام جانمایی حدود اربعه سندی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نکته دوم در مورد زمین های کشاورزی این است که اغلب زمین های کشاورزی به صورت مشاعی هستند. یعنی قسمتی از زمین مادر هستند.

طبق قانون و دستورالعمل های فنی، در مورد ملک های مشاعی، نقشه یو تی ام UTM ملک مادر باید تهیه و تحویل داده شود. این قانون برای تمام ملک ها الزامی است. یعنی ممکن است مثلا ملک مورد نظر یک خانه کلنگی باشد که مالک به اندازه سه دانگ مشاع از ششدانگ را سهم دارد. لذا برای تهیه نقشه یو تی ام UTM باید نقشه کل ملک کلنگی را تهیه کندو نمی تواند نقشه نصف ملک را تهیه کند.

همین موضوع در مورد زمین های کشاورزی نیز صدق می کند. یعنی مثلا اگر مالک به اندازه ۱۰۰۰ مترمربع مشاع از ده هکتار زمین مادر سهم داشته باشدف نباید نقشه ۱۰۰۰ متر خود را تهیه کند. بلکه موظف است نقشه یو تی ام UTM کل ده هکتار را تهیه کند و تحویل دهد.

برای درک بهتر موضوع، می توانید سندهای تک برگ مشاعی را ملاحظه کنید. همانطور که می بینید در قسمت پایین سند که نقشه کاداستر ملک چاپ شده است، نقشه کل پلاک مادر دیده می شود.

یکی از معایب ملک های مشاعی این است که برای تهیه نقشه یو تی ام UTM ،مالک موظف است هزینه بالایی صرف کند چراکه باید نقشه یو تی ام UTM کل پلاک مادر را تهیه کند که مساحت ملک یکی از آیتم های اصلی در تعیین هزینه نقشه یو تی ام UTM است.

در زیر نمونه نقشه یو تی ام UTM برای زمین کشاورزی مشاعی آورده شده است (نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹):

جانمایی پلاک ثبتی روی عکس هوایی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
جانمایی پلاک ثبتی روی عکس هوایی جهت تثبیت مرز زمینهای کشاورزی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام مشاعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام مشاعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نقشه یو تی ام ارزان در سال ۱۴۰۳

با توضیحاتی که داده شده کاملا توجیه شده اید که تهیه نقشه یو تی ام UTM کار دشواری است که هم به دانش فنی بالا و هم در اختیار داشتن دستگاه های دقیق نقشه برداری که بسیار گران قیمت هستند، و هم تجربه و دسترسی به اطلاعات ثبتی وابسته است.

به علاوه اینکه کارشناس رسمی نقشه برداری باید نقشه یو تی ام UTM را ممهور کند در غیر اینصورت نقشه یو تی ام UTM فاقد اعتبار است.

در طیف وسیع انواع نقشه یو تی ام UTM با کاربردهای مختلف، نقشه یو تی ام UTM که برای صدور سند تک برگی تهیه می شود بالاترین اهمیت از نظر دقت سانتی متری و سخت گیرانه ترین دستورالعمل های فنی دارد. لذا طبیعتا بالاترین هزینه را مشمول می شود.

اما برخی موارد که نقشه یو تی ام UTM ملک جهت اخذ مجوز ها (مانند مجوز گلخانه) و یا انشعابات آب و برق و گاز و یا جهت استعلام هایی مانند استعلام حریم رودخانه و استعلام ارتفاع بالای ۱۸۰۰ تهیه می شود، محل حدودی وقوع ملک کافی است و نیاز به دقت سانتی متری ندارد.

لذا نقشه یو تی ام UTM برای این نوع کاربرد ها ارزان ترین نقشه یو تی ام UTM هستند که از نظر زمانی نیز یک روزه انجام می شود.

لذا لازم است هنگام استعلام قیمت/هزینه/تعرفه نقشه یو تی ام UTM، برای کارشناس نقشه برداری کاملا توضیح دهید که قصد تهیه نقشه یو تی ام UTM به چه منظوری و برای چه اداره یا سازمانی را دارید.

گروه کارشناسان رسمی نقشه برداری و امور ثبتی ما ، متشکل از کارشناسان سرشناس و خبره در کانون کارشناسان رسمی دادگستری و نظام مهندسی ، با دسترسی به کامل ترین بانک اطلاعات ثبتی در کمترین زمان و با منصفانه ترین هزینه آماده انجام انواع نقشه یو تی ام UTM برای همه ادارات ثبت و شهرداری ها ها و سازمان های مرتبط با امور اراضی مانند سازمان زمین شهری، سازمان منابع طبیعی، سازمان جهاد کشاورزی و غیره هستند.

جهت استعلام هزینه نقشه یو تی ام UTM می توانید همه روزه در ساعات اداری تماس بگیرید. ارتباط با ما در ساعات غیر اداری صرفا از طریق پیام رسان های واتساپ تلگرام سروش ایتا بله روبیکا مقدور است.

در صورتی که نیاز به تهیه نقشه یو تی ام UTM  دارید در ساعات اداری با ما تماس بگیرید و یا در واتساپ با ما ارتباط بگیرید تا در اسرع وقت موضوع شما را بررسی کنیم.​

نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.
واتساپ
تماس تلفنی
error: Content is protected !!