ثبت سند ملک جاری و مجهول المالک

ملک جاری چیست؟

 ملک جاری به املاكی اطلاق می شود كه سابقه ثبت در دفتر املاك را نداشته باشند بدیهی است صدور سند مالكیت نسبت به املاك جاری وقتی امكانپذیر است كه تحدید حدود آنها به عمل آمده و زمان وا خواهی نسبت به اصل و تحدید بلامعارض سپری شده باشد.

صدور سند مالكیت نسبت به املاك جاری تابع تشریفات خاصی است كه مراحل رسیدگی آن ذیلاً شرح داده می شود:

همانگونه كه در مبحث تحدید حدود عمومی و اختصاصی توضیح داده شد پس از انجام عملیات تحدید نماینده مجدد پیش نویس سند مالكیت را تهیه و ضبط پرونده می نماید و پس از ثبت صورت جلسه تحدید در دفتر اندیكاتور پرونده جهت انقضاء زمان واخواهی تحدید(۳۰ روز از تاریخ تحدید) و مراجعه بعدی به بایگانی راسال می شود.

پس از انقضاء زمان واخواهی متقاضی بایستی تقاضای خود مبنی بر صدور سند مالكیت را كتباً به ثبت محل تسلیم دارد.

مسئول اداره ضمن دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیكاتور آن را جهت رسیدگی و اقدام لازم به نماینده ارجاع می نماید.

تقاضا پس از ثبت در دفتر اندیكاتور به بایگانی فرستاده می شود تا به پرونده مربوطه ضمیمه و نزد نماینده ارسال گردد.

بایگانی پرونده را همراه با تقاضا نزد نماینده ثبت ارسال و او پرونده را بررسی در صورتیكه نقل و انتقالی نسبت به آن ملك انجام شده باشد مراتب را در ستون مربوطه در پیش نویس سند مالكیت قید سپس پرونده را جهت گواهی های لازم به بایگانی ارسال می دارد.

مسئول بایگانی یا بایگان مربوطه موظف است ضمن قید عبارات آگهی های نوبتی و تحدیدی و شماره و تاریخ و نام روزنامه های ناشر در پیش نویس سند مالكیت صحت انتشار آنها را گواهی و مراتب عدم وجود اوراق خارجی ضمیمه نشده و عدم وصول واخواهی نسبت به اصل و تحدید حدود را نیز گواهی نموده و پرونده را نزد نماینده مربوطه ارسال دارد .

نماینده ثبت پس از ملاحظه اقدامات انجام شده پرونده را جهت گواهی عدم بازداشت و بند(ز) به دفتر بازداشتی ارسال و متصدی دفتر مذكور ضمن بررسی پرونده در صورتیكه ملك در بازداشت یا وثیقه نباشد مراتب را در ستون مربوطه گواهی می نماید.

بعداز انجام تشریفات فوق پرونده جهت بررسی و رسیدگی نزد مسئول اداره ارسال میگردد.مسئول اداره پرونده را به دقت واز هر جهت بررسی نموده و چنانچه اقدامات انجام شده را كافی تشخیص دهد دستور ثبت ملك در دفتر املاك را با توضیح بر وصول حقوق دولتی ضمن امضاء پیش نویس سند مالكیت صادر مینماید.

در این مرحله پرونده جهت محاسبه حقوق دولتی متعلقه بر مبنای برگ ارزیابی موجود در پرونده و وصول بهاء دفترچه سند مالكیت به حسابداری ارسال می شود.

تذكر۱:اعتبار برگ ارزیابی یكسال از تاریخ تنظیم است لذا چنانچه در زمان محاسبه بقایایی ثبتی مدت اعتبار برگ ارزیابی منقضی یا ملك قبلاً ارزیابی نشده باشد حسب دستور مسئول اداره مجدداً بایستی از ملك بازدید و نسبت به آن ارزیابی به عمل آید.

متصدی حسابداری با بررسی پرونده و احتساب حقوق دولتی وصولی متعلقه به ملك را با توجه به برگ ارزیابی تعیین و بهاء دفترچه سند مالكیت را نیز منظور و قبض لازم را صادر و جهت پرداخت متقاضی تسلیم می دارد.

متقاضی وجه مندرج در قبض را در بانك ملی كه حساب ثبت در آن مفتوح است واریز و نسخ مربوطه به ثبت رابه حسابداری اعاده میدهد.

آنگاه متصدی حسابداری نسخه مخصوص پرونده را ضمیمه و یك جلد سند مالكیت به آن اختصاص و مراتب وصول حقوق دولتی و عدم بدهی ملك را در ستون مربوطه در پیش نویس سند مالكیت قید و گواهی پرونده را جهت اقدام بعدی به دفتر املاك ارسال می دارد.

در دفتر املاك پرونده به یكی از متصدیان ارجاع و او پیش نویس سند مالكیت را در ثبت و سند جاری دفاتر مركز و محل به طریقی كه معمول است ثبت و سپس سند مالكیت آن را تحریر و مراتب ثبت و شماره ثبت و صفحه و شماره مسلسل سند مالكیت را در پیش نویس سند مالكیت قید می نماید.

تذكر۲:ثبت دفتر املاك وتحریر پیش نویس سند مالكیت با خود نویس بایستی انجام شود.

آنگاه دفاتر مر كز و محل پرونده جهت امضاء نزد رئیس اداره ارسال می شود. مسئول اداره پس از بررسی پیش نویس سند مالكیت و ثبت دفاتر املاك و سند مالكیت تحریر شده را امضاء نموده سپس دفاتر به دفتر املاك و پرونده جهت تسلیم سند به متقاضی به بایگانی ارسال می شود.

در وقت مراجعه متقاضی سند مالكیت نخ كشی و پلمپ شده و پس از ثبت در دفتر تسلیم اسناد ضمن احراز هویت متقاضی كه معمولاً با ملاحظه شناسنامه او انجام می شود در قبال اخذ رسید در دفتر تسلیم سند و مستخرجه به وی تسلیم می گردد.

آنگاه پرونده در ردیف مربوط به خود ضبط می شود.


معنی ملک مجهول المالک

درقانون ثبت به املاکي که در موقع پلاک کوبی در ثبت عمومی در دفتر توزيع اظهار نامه به نام اشخاص معرفی گرديده ولی تاکنون از طرف مالک ويا قائم مقام قانونی وی در خواست ثبت آن به عمل نيامده باشد املاک مجهول المالک نامیده می شود و باتوجه به دفاتر توزيع اظهار نامه که در ادارات ثبت موجود ميباشد متصرفين اينگونه املاک می توانند با ارائه مدارک عادی خريداری نسبت به درخواست ثبت آنها اقدام نمايند.

متصرف پس از تهیه نقشه یو تی ام (UTM) از ملک ممهور به مهر نقشه بردار امور ثبتی کارشناس رسمی دادگستری / نظام مهندسی ، اصل نقشه و سی دی حاوی اطلاعات را به همراه مبایعه نامه / قولنامه به اداره ثبت مربوطه جهت ثبت ملک و درخواست سند تک برگی مراجعه می کند.

البته پس از قبول ثبت املاک مجهول المالک به منظور جلو گيری از تضييع حقوق افراد حقيقی يا حقوقی  شماره ومشخصات املاک،تحت عنوان آگهی نوبتی، چهار نوبت در سال (  اول مردادماه – اول آبان ماه –اول بهمن ماه و اول ارديبهشت ماه سال بعد ) برای اطلاع عموم آگهی می شود اشخاصی که برای خود حقی قائل هستند تا ۹۰ روز پس از انتشار آگهی نوبتی اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسليم نمايد و تا يکماه پس از تسليم  اعتراض نيز در دادگاه صالحه اقامه دعوی نمايد.

نقشه یو تی ام ملک جاری

 جانمایی ملک جاری پروسه ای است که در طی آن موقعیت دقیق ملک جاری مشخص می گردد و می توانیم محل ملک را بصورت دقیق روی نقشه های یو تی ام امروزی مشخص نماییم.

 عملیات جانمایی ملک جاری پروسه ای زمان بر و پیچیده است و به ما کمک می کند تا از نقشه های ثبتی قدیمی به محل ملک برسیم تجربه در این کار حرف اول را میزند

انجام دقیق عملیات جانمایی ملک جاری نیازمند داشتن بانک قوی اطلاعات ثبتی و از آن مهمتر تجربه چندین ساله در امر جانمایی می باشد و صرفا شخصی با داشتن فقط نقشه ثبتی نمی تواند جانمایی درستی انجام دهد.
جهت جانمایی ملک جاری می بایست به دفاتر املاک نیز دسترسی داشت و نقشه نهایی و محل ملک را از چند جنبه مورد چک و بررسی قرار داد تا حقی از شخصی ضایع نگردد.

نقشه بردار کارشناس رسمی امور ثبتی برای انجام عملیات جانمایی ملک جاری به اطلاعات مندرج در دفتر املاک ثبت نیاز دارد. شماره ها و اعداد از جمله اطلاعات اساسی و مهم هستند که هرگونه اشتباه در خواندن شماره ها، مستقیما منجر به بروز اشتباه در جانمایی ملک می شود.

با توضیحاتی که در زیر آورده شده است کاملا توجیه خواهید شد که چرا شماره ها، اعداد و کلمه های مندرج در اسناد رسمی جزو اطلاعات اساسی و مهم در عملیات جانمایی ملک جاری هستند.

زمانی که قطعه زمین مادر طبق نقشه ثبتی در نظر گرفته شده برای منطقه با طراحی معابر دسترسی و مساحت در نظر گرفته شده برای قطعه زمینها تفکیک می شود ، هر قطعه یک شماره قطعه می گیرد که معمولا با نظم خاصی پشت سر چیده شده اند. وقتی هر یک از قطعه زمین ها جهت صدور سند به اداره ثبت مراجعه می کنند اداره ثبت به هر قطعه زمین یک پلاک ثبتی فرعی اختصاص می دهد. بنابراین بر خلاف شماره قطعه های تفکیکی که زمین های کنار هم شماره قطعه های پشت سر هم دارند، شماره پلاک های فرعی بر اساس ترتیب زمین ها نیست بلکه بر اساس مراجعه مالک ها به اداره ثبت است. پس شماره پلاک های فرعی از هیچ قاعده ای پیروی نمی کنند. به همین دلیل است که عملیات جانمایی پلاک ثبتی و یا معکوس آن عملیات استخراج پلاک ثبتی ملک عملیات پیچیده و زمانبری است که تنها با در اختیار داشتن سلسله اطلاعات ثبتی ذخیره شده در بانک اطلاعات ثبتی امکان پذیر است‌. لذا  ادعای افراد غیرکارشناس مبنی بر اطلاع از شماره پلاک فرعی ملک کاملا مردود می باشد. گاها پیش می آید کا مراجعه کنندگان اعلام می کنند که املاکی محل در قبال در قبال هزینه ای ادعای در اعلام اطلاعات پلاک ثبتی ملکی را دارد. اولا همانطور که گفته شد این ادعا از نظر کارشناسی و فنی کاملا مردود است و قطعا قابل استناد در هیچ یک از ادارات و ارگانهای مرتبط با امور سند و ملک نمی باشد.

جانمایی پلاک ثبتی بر اساس شماره قطعه تفکیکی ملک توسط کارشناسان رسمی دادگستری – امور ثبتی است به شرطی که کارشناس مربوطه این اطلاعات را در بانک اطلاعات ثبتی خود داشته باشد.

قبل از هر اقدامی ابتدا باید جهت یافتن حدود تقریبی ملک جاری با تطبیق پلاک ثبتی ملک های مجاور آن در بین سایر قطعات تفکیک شده از زمین مادر، نقشه ثبتی محدوده ملک موجود باشد. برخی از مالکین نقشه ثبتی منطقه ملک خود را در بین اسناد و مدارک قدیمی مرتبط با ملک دارند.

در شکل زیر نمونه نقشه ثبتی را ملاحظه می فرمایید که موقعیت پلاک های ثبتی به تفکیک با ذکر شماره پلاک ثبتی و شماره قطعه تفکیکی و حتی ذکر طول و عرض قطعه های تفکیکی آورده شده است.

نقشه ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه ثبتی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه ثبتی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه پلاک ثبتی اصلی و فرعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه پلاک ثبتی اصلی و فرعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
کروکی ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
کروکی ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه ثبتی قدیمی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه ثبتی قدیمی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

در نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی ملک های جاری، باید طولهای ملک در چهارجهت شمالا شرقا جنوبا غربا تعیین شود و در نتیجه مساحت ملک مشخص شود و موقعیت چهارگوشه ملک بر روی نقشه درج و توسط نقشه بردار کارشناس رسمی دادگستری-امور ثبتی گواهی و ممهور شود.

به طور استاندارد نامگذاری گوشه های ملک از شمال غرب ملک و با حرف لاتین A شروع می شود برای ملک های چهرگوشه حروف A , B , C , D مندرج در جدول مختصات یو تی ام UTM نشاندهنده مختصات یو تی ام UTM هر گوشه در سطرهای مجزا می باشند.

 در مورد زمینهای با گوشه های بیشتر نیز به این حروف به ترتیب اضافه می شود E , F , G …… که هر یک از این حروف بر روی نقشه بر روی گوشه (شکست) مربوطه درج شده اند.

در صورت نقص در هر یک از موارد ذکر شده، نقشه یو تی ام UTM اساسا فاقد اعتبار می باشد. مثلا اگر گوشه های ملک طبق توضیحی که داده شد با حروف لاتین A B C D علامت گذاری شده باشند اما نقشه فاقد جدول مختصات UTM باشد. و یا اگر نقشه جدول یو تی ام UTM داشته باشد اما نام گوشه ها بر روی ملک علامت گذاری نشده باشند. و یا نقشه فقط موقعیت ملک را روی نقشه تهران نشان دهد اما فاقد نامگذاری گوشه ها و جدول مختصات یو تی ام UTM باشد، این نقشه یو تی ام UTM فاقد اعتبار است.

همانطور که ملاحظه می کنید در مورد ملک های جاری که اطلاعات کاملی در دسترس نیست و سندی بابت تطبیق طولها و مساحت وجود ندارد، کار بسیار دشوار می شود که نیازمند تجربه و تخصص است.

در زیر نمونه های از نقشه یو تی ام ملک جاری آورده شده است. نقشه بردار خانم مهندس آبکار

نقشه یو تی ام سند حدی به حدی برای تثبیت مرزهای دقیق پلاک ثبتی روی نقشه هوایی منطقه نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام سند حدی به حدی برای تثبیت مرزهای دقیق پلاک ثبتی روی نقشه هوایی منطقه نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام وضع موجود مرز زمین طبق فنس کشی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام وضع موجود مرز زمین طبق فنس کشی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام طبق دیوار کشی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام طبق دیوار کشی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

گروه کارشناسی ما با سالها تجربه در زمینه جانمایی پلاک ثبتی پیچیده ترین ملکها، برای تهیه نقشه ها و مدارک مورد نیاز برای تعیین تکلیف ملک های جاری اعلام امادگی می کند.

نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

همچنین بخوانید:

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.
واتساپ
تماس تلفنی
error: Content is protected !!