نقشه هوایی ملک

جانمایی ملک روی نقشه هوایی برای تعیین مختصات یو تی ام دقیق گوشه های ملک یکی از اصول دستورالعمل طرح کاداستر کشور است. بطوریکه هر مالک موظف است نقشه هوایی محدوده ملک خود را که چهار گوشه ی دقیق ملک روی آن جانمایی شده است تحویل بدهد.

تمام ادارات و سازمانهای مرتبط با امور اراضی ، ملک و سند مالکیت تحویل نقشه هوایی ملک را در مرحله تشکیل پرونده از متقاضی درخواست می کنند که در صورت عدم ارائه ، پرونده با برچسب نقص مدارک مسکوت باقی خواهد ماند.

اما کاربرد نقشه هوایی ملک در ادارات و سازمانهای مختلف متفاوت است. که در زیر به کاربرد نقشه هوایی ملک در اداره ثبت، شهرداری، سازمان زمین شهری، سازمان منابع طبیعی، سازمان آب و برق و گاز، دادگاه های دعاوی ملکی و غیره..

کاربرد نقشه هوایی ملک

کاربرد نقشه هوایی ملک در ادارات و سازمانهای مختلف متفاوت است.

  • در اداره ثبت هنگام اخذ سند تک برگی ، متقاضی باید جانمایی ملک روی نقشه هوایی محدوده ملک را تحویل اداره ثبت بدهد تا به عنوان نقشه کاداستر در قسمت پایین سند تک برگی چاپ بشود.
  • در شهرداری هنگام اخذ جواز ساخت متقاضی باید جانمایی ملک روی نقشه هوایی محدوده ملک را تحویل دفتر خدمات الکترونیک شهرداری بدهد تا امکان صدور جواز ساخت و تعداد طبقات مجاز با توجه به موقعیت ملک بررسی شود همچنین ملک از لحاظ در طرح نبودن و یا محدودیت های طرح تفصیلی استعلام بشود.
  • در سازمان منابع طبیعی جهت استعلام ملی بودن زمین، متقاضی باید جانمایی ملک روی نقشه هوایی محدوده ملک را تحویل کارشناس اداره منابع طبیعی بدهد تا مختصات دقیق چهارگوشه ملک را وارد سیستم کنند و پاسخ استعلام را به صورت رسمی صادر کنند.

 اگر ملک در محدوده مستثنیات منابع طبیعی واقع شده باشد نامه نگاری جهت اجازه صدور سند به اداره ثبت انجام خواهد شد. و بالعکس اگر ملک در محدوده منابع طبیعی واقع شود به عنوان اراضی ملی شناسایی شده و اجازه اخذ سند یا معامله از مالک ساقط می شود.

  • در سازمان زمین شهری، جهت استعلام وضعیت ملک از لحاظ هر گونه بدهی به سازمان زمین شهری و یا منع قانونی که متوجه ملک با موقعیت مورد نظر باشد، لازم است که متقاضی جانمایی ملک روی نقشه هوایی محدوده ملک را تحویل سازمان زمین شهری بدهد و منتظر اعلام نظر رسمی بماند.
  • در سازمان آب و برق و گاز ، جهت اخذ هرگونه انشعاب متقاضی باید جانمایی ملک روی نقشه هوایی محدوده ملک را تحویل اداره آب و برق و گاز مربوطه بدهد تا به درخواست متقاضی رسیدگی شود.
  • در دادگاه های دعاوی ملکی جانمایی ملک روی نقشه هوایی یکی از مدارک اصلی در دادخواست تامین دلیل است که باید توسط متقاضی یا وکیل او به دادگاه ارائه شود و به پرونده ضمیمه گردد.

نقشه هوایی چیست؟

به نقشه ایی که از طریق عکس برداری هوایی ،توسط هواپیماهای مخصوص عملیات عکس برداری هوایی، در سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح (ارتش) تهیه شده باشد نقشه هوایی گفته می شود.

عملیات عکس برداری هوایی به صورت پوششی با مقیاس ۱:۲۰۰۰ یک دوهزارم آخرین بار در سال ۱۳۸۱ توسط سازمان نقشه برداری کشور انجام شد. که تا زمانیکه عکس برداری جدیدی انجام نشود، از همین نقشه ها در همه سازمانها و ارگانها و ادارات استفاده خواهد شد.

البته عکس برداری هوایی در مناطق مرزی کشور و مناطق امنیتی توسط سازمان جغرافیایی ارتش انجام می شود.

لازم به تاکید است که متاسفانه از برخی مناطق عکس برداری هوایی انجام نشده است و این منطق فاقد نقشه هوایی با مقیاس ۱:۲۰۰۰ هستند. دلیل این موضوع کم اهمیت بودن این مناطق در زمان عکس برداری سال ۱۳۸۱ بوده است، مانند حومه شهرها یا زمین های موات. گرچه ممکن است در حال حاضر این مناطق نیز جزو مناطق شهری و یا استراتژیک شده باشند.

اگر در این مناطق نقشه هوایی با مقیاس ۱:۵۰۰۰ یا ۱:۲۵۰۰۰ موجود باشد باید از این نقشه ها استفاده کرد گرچه دقت و جزییات نقشه های هوایی مقیاس ۱:۲۰۰۰ را ندارند. گاهی اوقات بسته به اهمیت موضوع لازم است این نقص اطلاعات با انجام عملیات نقشه برداری زمینی از ملک و محدوده ملک جبران بشود.

در صورتیکه هیچ نوع نقشه هوایی با هیچ مقیاسی از ملک موجود نباشد، نقشه برداران می توانند از عکس ماهواره ایی گوگل ارث استفاده کنند که اخیرا از کیفیت و دقت قابل قبولی برخوردار شده است.

نمونه نقشه ۱:۲۰۰۰ هوایی پلاک ثبتی برای اداره ثبت

در مورد نقشه هوایی ملک برای ادراه ثبت ، علاوه بر مختصات یو تی ام (UTM) و ابعاد دقیق ملک، درج پلاک ثبتی ملک و همچنین حدود اربعه شمالا شرقا جنوبا غربا در نقشه ضروری است. همچنین نقشه هوایی ملک باید توسط نقشه بردار با مهر کارشناس رسمی امور ثبتی ممهور شود.

در غیر اینصورت نقشه هوایی ملک مورد تایید اداره ثبت قرار نخواهد گرفت.

در زیر نمونه استاندارد نقشه هوایی ملک برای تحویل به ادارات ثبت آورده شده است. (نقشه بردار خانم مهندس آبکار)

نقشه یو تی ام سند شاهنشاهی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام سند شاهنشاهی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام تثبیت عرصه نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام تثبیت عرصه حدود اربعه پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نمونه نقشه دوهزارم هوایی جانمایی ملک برای شهرداری

در مورد نقشه هوایی ملک برای شهرداری، علاوه بر مختصات یو تی ام (UTM) و طولهای دقیق ملک در چهار جهت شمال شرق جنوب و غرب، درج عرض خیابان های مجاور بر روی نقشه ضروری است تا اگر تغییری در عرض گذرها نسبت به عرض گذر ها در سند به دلیل طرح تعریض گذر شهرداری اتفاق افتاده است در نقشه منعکس شود.

البته گاهی درج کد ارتفاعی ملک بر روی نقشه جهت تعیین بر و کف ، نیز مورد درخواست شهرداری است.

در زیر نمونه استاندارد نقشه هوایی ملک برای تحویل به شهرداری ها آورده شده است. (نقشه بردار خانم مهندس آبکار)

نقشه یو تی ام میخکوبی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام میخکوبی طولهای سندی بر روی زمین نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام تعریض گذر برای شهرداری نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه هوایی جانمایی ملک در سیستم مختصات یو تی ام و طرح تعریض گذر نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام ملک تصرفی دولت نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه هوایی ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نمونه نقشه یو تی ام دقیق نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نمونه نقشه هوایی یو تی ام دقیق نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام حدود سندی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام حدود سندی شمالا شرقا جنوبا غربا نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نمونه نقشه دو هزارم هوایی زمین برای سازمان منابع طبیعی

در مورد نقشه هوایی ملک برای منابع طبیعی، بر خلاف اداره ثبت و شهرداری، ابعاد ملک و یا عرض خیابانها مساله مهمی نیست. بلکه پلاک ثبتی اصلی / فرعی و موقعیت ملک نسبت به عوارض طبیعی منطقه مانند رودخانه، کوهپایه، جنگلها و مراتع و فضای سبز حفاظت شده اهمیت دارد.

اداره منابع طبیعی مختصات یو تی ام (UTM) دقیق گوشه های ملک را که بر روی نقشه هوایی ملک درج شده است وارد سیستم سازمان منابع طبیعی می کند تا بر اساس نقشه اراضی ملی و مستثنیات منابع طبیعی بتواند مشخص کند که آیا ملک در محدوده اراضی ملی واقع می شود و یا در محدوده مستثنیات اراضی ملی.

به این ترتیب جواب استعلام رسمی منابع طبیعی به متقاضی می شود و پرونده جهت ابطال سند (در صورت ملی بودن ملک) و یا صدور سند تک برگی (در صورتیکه ملک جزو مستثنیات باشد) به اداره ثبت مربوطه ارجاع داده می شود.

در زیر نمونه استاندارد نقشه هوایی ملک برای تحویل به سازمان منابع طبیعی آورده شده است. (نقشه بردار خانم مهندس آبکار)

نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی واقع در بخش 11 تهران نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه هوایی جانمایی پلاک ثبتی ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی برای سازمان منابع طبیعی جهت بررسی ملی شدن ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه دوهزارم مختصات یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی برای سازمان منابع طبیعی جهت بررسی ملی شدن ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نمونه نقشه هوایی عرصه و اعیان برای سازمان زمین شهری

در گذشته برخی زمینهای موات که در تملک سازمان زمین شهری بوده است، به شرط ساخت بنا و احیای زمین به افراد واگذار شده است. بنابراین برای استعلام موات یا دایر بودن زمین باید نقشه هوایی ملک به سازمان زمین شهری تحویل داده شود.

در زیر نمونه استاندارد نقشه هوایی ملک برای تحویل به سازمان زمین شهری آورده شده است. (نقشه بردار خانم مهندس آبکار)

نقشه یو تی ام عرصه و اعیان نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام عرصه و اعیان تعیین مساحت دقیق عرصه ملک و بنای احداثی در ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام جانمایی سند تعیین محل دقیق پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
جانمایی سند روی نقشه هوایی برای تعیین محل و موقعیت دقیق پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام ملک چندگوشه
نقشه یو تی ام وضع موجود ملک چند گوشه با ابعاد زاویه دار تهیه شده توسط خانم مهندس آبکار نقشه بردار رسمی ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۹۹

نمونه نقشه هوایی ملک برای سازمان آب و برق و گاز

جهت اخذ انشعاب جدید از سازمان های آب و برق و گاز، متقاضی باید جانمایی ملک روی نقشه هوایی محدوده ملک را تحویل اداره آب و برق و گاز منطقه مربوطه بدهد.

در نقشه هوایی ملک که قرار است به اداره آب و برق و گاز تحویل داده شود، مختصات یو تی ام  (UTM) دقیق ملک و آدرس دقیق بطوریکه نام خیابانها و کوچه ها بر روی نقشه هوایی درج شده باشد الزامی است.

 در زیر نمونه استاندارد نقشه هوایی ملک برای تحویل به اداره آب و برق و گاز آورده شده است. (نقشه بردار خانم مهندس آبکار)

نقشه کادر طولها و مساحت قطعه ها از گذر تا گذر نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه هوایی طولها و مساحت دقیق در سیستم مختصات یو تی ام نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام استاندارد نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه استاندارد یو تی ام نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نمونه نقشه هوایی ملک برای تامین دلیل دادگاه

در پرونده های قضایی به موجب اینکه موضوع دعوی ملک است، نقشه هوایی ملک برای روشن شدن موقعیت و ملک و مساحت ملک همچنین کاربری ملک از لحاظ تجاری یا مسکونی یا زراعی یا باغ اهمیت دارد.

لذا در کنار سایر اسناد و مدارک دادخواست در دعاوی ملکی، نقشه هوایی ملک نیز باید ضمیمه پرونده بشود. البته بسته به موضوع پرونده اطلاعات مندرج در نقشه می تواند متفاوت باشد.

برای مثال در صورتیکه موضوع اختلاف در دعوی ملکی، مساحت ملک باشد قاعدتا درج مساحت دقیق ملک در نقشه هوایی از الزامات است.

یا در پرونده هایی که موضوع پرونده مغایرت پلاک ثبتی با سند باشد، درج پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک بر روی نقشه و تایید آن توسط کارشناس رسمی امور ثبتی الزامی است.

در پرونده های الزام به تنظیم سند نیز تحویل نقشه هوایی ملک برای ارجاع پرونده به اداره ثبت مربوطه همراه با رای اجرای حکم دادگاه ضروری است.

در پرونده های توقیف ملک، ارائه نقشه هوایی ملک به دادگاه جهت اجرای حکم مزایده ضروری است. همچنین نقشه هوایی ملک باید به گزارش کارشناسی ارزیابی قیمت ملک ضمیمه بشود.

در زیر نمونه استاندارد نقشه هوایی ملک برای دادگاه دعاوی ملکی آورده شده است. (نقشه بردار خانم مهندس آبکار)

نقشه یو تی ام طبق دیوار کشی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه هوایی ملک طبق دیوار کشی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام وضع موجود مرز زمین طبق فنس کشی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام وضع موجود مرز زمین طبق فنس کشی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

برای تهیه انواع نقشه هوایی ملک در محدوده تهران و حومه تهران با ما تماس بگیرید.

نقشه بردار خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی امور ثبتی 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.
واتساپ
تماس تلفنی
error: Content is protected !!